Nominalo valiuta
Išleidimo metai
Monetos rūšis
Metalas
Monetų serijos
Ypatumai
Dėmesio: Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtų ekstremaliosios situacijos sąlygų nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. asmenys gali atsiimti įsigytas numizmatines vertybes Lietuvos banko kasose tik pateikę galiojantį galimybių pasą arba jam lygiavertį dokumentą. Lietuvos banko kasose, numizmatikos įsigijimas ir/arba atsiėmimas, tik pateikus galiojantį galimybių pasą. Keičiasi numizmatinių vertybių pardavimo tvarka – kolekcinių monetų, nukaldintų iš tauriųjų metalų, – ne daugiau kaip po 1 vnt. (vietoje buvusių 2 vnt.), proginių monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinėje pakuotėje, – ne daugiau kaip po 2 vnt. (vietoje buvusių 5 vnt.). Lietuvos bankas, parduodamas numizmatines vertybes, gali riboti pirkėjų srautus, atsižvelgdamas į el. parduotuvės techninius pajėgumus.

LIETUVOS BANKO ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS VEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Lietuvos banko elektroninės parduotuvės veikimo taisyklėse reglamentuojama Lietuvos banko išleidžiamų šių taisyklių II skyriuje išvardytų numizmatinių vertybių (toliau – numizmatinės vertybės) ir kitų prekių (toliau kartu – prekės) pardavimo per Lietuvos banko (buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 6; juridinio asmens kodas 188607684; nemokama informacinė linija 8 800 50 500; faksas (8  5) 268 0038; el. paštas [email protected]) elektroninę parduotuvę: www.monetos.lb.lt ir www.coins.lb.lt (toliau – el. parduotuvė), tvarka bei Lietuvos banko ir pirkėjo tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.
 2. Lietuvos bankas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Perkant el. parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 3. Lietuvos bankas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 4. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
  1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  3. juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;
  4. (Pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152)
 5. Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į el. parduotuvės techninius pajėgumus, turi teisę riboti pirkėjų skaičių.
 6. Lietuvos bankas turi teisę be įspėjimo pirkėjui apriboti galimybę pirkti el. parduotuvėje, jeigu pažeidžiami šių taisyklių reikalavimai arba pirkėjas mėgina pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui, arba atlieka veiksmus, susijusius su pirkimu el. parduotuvėje, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriesiems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto (įskaitant Lietuvos banką) galimybėms konkuruoti.
 7. El. parduotuvėje informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.
 8. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PREKIŲ PARDAVIMO PRADŽIA IR KIEKIS

 

 1. Numatomos išleisti numizmatinės vertybės išankstinio pardavimo el. parduotuvėje pradžia – prieš penkias darbo dienas iki jos išleidimo dienos, nuo 8.00 val. Lietuvos laiku. Nuo numizmatinės vertybės išankstinio pardavimo pradžios iki jos išleidimo dienos 24.00 val. Lietuvos laiku ribojama, kiek vienetų numatomų išleisti numizmatinių vertybių el. parduotuvėje leidžiama įsigyti vienam pirkėjui.
 2. Nuo numatomos išleisti numizmatinės vertybės išankstinio pardavimo el. parduotuvėje pradžios iki jos išleidimo dienos 24.00 val. Lietuvos laiku vienam pirkėjui parduodama tiek numizmatinių vertybių:
  1. kolekcinių eurų ir euro centų monetų, nukaldintų iš tauriųjų metalų, – ne daugiau kaip po 1 vienetą;
  2. kolekcinių eurų ir euro centų monetų, nukaldintų ne iš tauriųjų metalų, – ne daugiau kaip po 5 vienetus;
  3. kolekcinių eurų ir euro centų monetų rinkinių – ne daugiau kaip po 2 vienetus;
  4. proginių eurų ir euro centų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinėje pakuotėje – ne daugiau kaip po 2 vienetus;
  5. apyvartinių eurų ir euro centų monetų su Lietuvos nacionaline puse rinkinių numizmatinėje pakuotėje – ne daugiau kaip po 2 vienetus;
  6. (Pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152)
  7. suvenyrų iš litų banknotų ir monetų, paskelbtų mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d., arba jų rinkinių numizmatinėje pakuotėje – ne daugiau kaip po 2 vienetus.
 3. Pasibaigus šių taisyklių 10 punkte nustatytam laikotarpiui, el. parduotuvėje parduodamų šių taisyklių 10 punkte nurodytų numizmatinių vertybių kiekis neribojamas.
 4. (Pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152)
 5. Litų banknotų, nepaskelbtų mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d., jų rinkinių, taip pat litų ir lito centų monetų (kolekcinių (proginių), jų rinkinių; kolekcinių (proginių) apyvartinių monetų numizmatinėje pakuotėje, jų rinkinių), paskelbtų mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d., ir kitų nei šių taisyklių 10 punkte nurodytų prekių galima įsigyti nuo jų pardavimo el. parduotuvėje pradžios be apribojimų.

 

III SKYRIUS

PRISIJUNGIMAS PRIE EL. PARDUOTUVĖS

 

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys prie el. parduotuvės jungiasi tik per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą ,,Elektroniniai valdžios vartai“. Registruodamiesi pirmą kartą el. parduotuvėje, turi pateikti visą reikalaujamą informaciją:
  1. fizinio asmens: vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefonas, el. paštas;
  2. juridinio asmens: pavadinimas, kodas, registracijos vietos adresas, kontaktinis telefonas, el. paštas.
 2. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės bei užsienio valstybėje įsteigti juridiniai asmenys gali jungtis per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą ,,Elektroniniai valdžios vartai“, jeigu turi tokią prieigą, o kitu atveju – tiesiogiai registruotis el. parduotuvėje. Registruodamiesi pirmą kartą el. parduotuvėje, turi pateikti visą reikalaujamą informaciją:
  1. fizinis asmuo: asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kurioje būtų fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo asmens kodo neturi, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta šalies unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefonas, el. paštas;
  2. juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, registracijos vietos adresas, kontaktinis telefonas, el. paštas.
 3. Lietuvos bankas per 1 darbo dieną po registracijos patvirtina užsienio valstybės piliečio, asmens be pilietybės ir užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens registraciją.
 4. Pirkėjas, praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsdamas informuoti Lietuvos banką el. paštu [email protected]. Lietuvos bankas nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie el. parduotuvės su pirkėjo prisijungimo duomenimis.
 5. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos duomenys, privaloma nedelsiant juos atnaujinti. Lietuvos bankas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią pirkėjui ir (arba) tretiesiems asmenims, jeigu pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis, nepateikė arba nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
 6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu nevaržomai keisti, papildyti registracijos duomenis arba panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, pirkėjas netenka galimybės el. parduotuvėje pirkti
  1. 1 Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi siekiant šių tikslų:
  2. 1 siekiant apsaugoti viešąjį interesą ir sudaryti vienodas sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims, fizinių ir juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims pasinaudoti Lietuvos banko teikiamomis nemokamomis numizmatinių vertybių užsakymo ir jų įsigijimo paslaugomis;
  3. 1 siekiant įvykdyti numizmatinių vertybių pirkimo–pardavimo sutartis, kurių šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant šias sutartis
  4. 1 siekiant užtikrinti apskaitos dokumentų saugojimą teisės aktuose nustatytą laiką, jų autentiškumą ir turinio vientisumą;
  5. 1 rinkodaros tikslu;
   1 siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir išsaugoti informaciją apie sudaromų sutarčių vykdymo veiksmus.
 7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Tvarkydamas pirkėjų (jų atstovų) asmens duomenis, Lietuvos bankas užtikrina pirkėjų (jų atstovų) informavimą apie asmens duomenų tvarkymą Lietuvos banko interneto tinklalapyje https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga, asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik su pirkėjo sutikimu. Pirkėjo sutikimas pažymimas el. parduotuvėje, atitinkamame lauke.
 8. Pirkėjas visada turi teisę, pateikęs prašymą Lietuvos bankui, susipažinti su Lietuvos banko tvarkomais savo asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
 9. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant pirkėją, nustatant pirkėjo teisę pirkti el. parduotuvėje, pristatant prekes, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant pinigus už pirkėjo neatsiimtas arba grąžintas prekes, vykdant kitus iš pirkimo–pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.
 10. Pirkėjo asmens duomenys saugomi dvejus metus, skaičiuojant nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės dienos, išskyrus asmens duomenų ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose, kuriems teisės aktai nustato ilgesnį saugojimo terminą, saugojimą.
 11. Lietuvos bankas neatskleidžia pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus trečiuosius asmenis, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant el. parduotuvę, atliekant mokėjimo operacijas ir pristatant pirkėjui prekes, taip pat asmenis, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 12. Lietuvos bankas gali siųsti pirkėjui informacinius pranešimus apie prekes tik su pirkėjo sutikimu tvarkyti jo pateiktus Lietuvos bankui asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir gauti informacinius pranešimus. Pirkėjo sutikimas pažymimas el. parduotuvėje, atitinkamuose laukuose.
 13. Pirkėjas visada gali atsisakyti Lietuvos banko siunčiamų informacinių pranešimų.

 

IV SKYRIUS

PREKIŲ PASIRINKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKA BEI TERMINAI

 

 1. Prekių kainos el. parduotuvėje nurodamos eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį.
 2. Pasirinktas prekes pirkėjas įkelia į „Pirkėjo krepšelį“ ir privalo nurodyti reikalaujamą informaciją, kaip nurodyta el. parduotuvėje.
 3. Prieš sumokėdamas už pasirinktas prekes, pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Lietuvos banko elektroninės parduotuvės veikimo taisyklėmis, paspausdamas „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“. Pirkėjui nesuteikiama galimybė užsisakyti prekių, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir to nepatvirtina.
 4. Pirkėjas sumoka už pasirinktas prekes eurais vienu iš šių būdų:
  1. per elektroninę bankininkystę, jungdamasis prie Lietuvos Respublikoje registruotų kredito įstaigų;
  2. mokėjimo kortele.
  3. per mobiliųjų mokėjimų platformą.
 5. Sumokėti už pasirinktas prekes pirkėjas turi per 20 min. Šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo pirmosios prekės įkėlimo į „Pirkėjo krepšelį“ momento. Papildomai skiriama 150 min. mokėjimo patvirtinimui gauti. Mokėjimo patvirtinimas matomas el. parduotuvės pirkėjo paskyroje ir gali būti išsiųstas pirkėjo pateiktu el. pašto adresu.
 6. Per šių taisyklių 31 punkte nurodytą terminą pirkėjui nesumokėjus arba Lietuvos bankui negavus mokėjimo patvirtinimo, pirkėjo pasirinktos prekės išimamos iš „Pirkėjo krepšelio“ ir grąžinamos parduoti el. parduotuvėje.
 7. Kai Lietuvos bankas gauna mokėjimo patvirtinimą, laikoma, kad tarp pirkėjo ir Lietuvos banko yra sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis. Lietuvos bankas neatsako už tai, kad pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo šių taisyklių 31 punkte nurodytomis sąlygomis.

 

V SKYRIUS

PREKIŲ ATSIĖMIMAS

 

 1. Pirkėjas pasirenka vieną iš šių prekių atsiėmimo būdų:
  1. nemokamą prekių atsiėmimą Lietuvos banko kasoje Vilniuje, Žirmūnų g. 151, arba Kaune, Maironio g. 25;
  2. prekių pristatymą jo nurodytu adresu per pašto siuntų paslaugų teikėją, už šią paslaugą sumokant prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu.
 2. Prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu pasirinkto prekių atsiėmimo būdo pirkėjas vienašališkai keisti negali. Jeigu pirkėjas iš anksto raštu arba registracijos duomenyse savo nurodytu el. paštu paprašo, Lietuvos bankas gali pakeisti Lietuvos banko kasą (Vilniuje, Žirmūnų g. 151, arba Kaune, Maironio g. 25), kurioje pirkėjas galės atsiimti prekes. Prašymo pakeisti Lietuvos banko kasą pateikimas neatleidžia pirkėjo nuo pareigos atsiimti prekes per šių taisyklių 37.4 papunktyje nustatytą terminą.
 3. Pirkėjas įsipareigoja el. parduotuvėje nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjui pačiam tenka atsakomybė dėl visų klaidų, netiksliai arba neteisingai nurodytos pristatymo vietos ir savo kontaktinių duomenų.
 4. Prekių atsiėmimo Lietuvos banko kasose tvarka:
  1. Lietuvos banko kasose pirkėjas turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su asmens fotografija ir parašu bei užsakymo numerį;
  2. atsiimant kito fizinio asmens vardu el. parduotuvėje įsigytas prekes, turi būti pateikiamas atsiimančio asmens asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su fotografija ir parašu, užsakymo numeris ir įgaliojimas, kuris gali būti sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre arba patvirtintas notarine tvarka.
  3. juridinio asmens prekes gali atsiimti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas fizinis asmuo (šiuo atveju pateikiamas atsiimančio asmens asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su fotografija ir parašu, užsakymo numeris ir rašytinis juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas lietuvių arba anglų kalba);
  4. pirkėjas, pirkęs prekes išankstinio pardavimo metu, turi atsiimti prekes per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo įsigytų numizmatinių vertybių išleidimo į apyvartą arba pardavimo pirmosios dienos, o kitais atvejais – per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis;
  5. pirkėjo pageidavimu Lietuvos banko kasose išrašoma PVM sąskaita faktūra.
 5. Prekių pristatymo pirkėjo nurodytu adresu per pašto siuntų paslaugų teikėją tvarka:
  1. pirkėjas įsipareigoja savo nurodytu adresu prekes priimti pats arba per įgaliotą asmenį ir pateikti šių taisyklių 37.1–37.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, nurodyti įgalioto asmens kontaktinį telefoną ir elektroninį paštą.
  2. nupirktos išankstinio pardavimo metu prekės išsiunčiamos pirkėjui per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo įsigytų numizmatinių vertybių išleidimo į apyvartą arba pardavimo pirmosios dienos, o kitais atvejais – per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis;
  3. siunčiant prekes per pašto siuntų paslaugų teikėją, kartu su preke pristatoma PVM sąskaita faktūra (ji kartu yra ir gabenimo dokumentas – važtaraštis).
 6. Prekių pristatymui taikomos pašto siuntų paslaugų teikėjo nustatytos sąlygos.
 7. Už prekių pristatymo paslaugas ir prekių draudimą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės skiltyje „Pristatymas“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo ir draudimo mokesčius sumoka pirkėjas.

 

VI SKYRIUS

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

 

 1. Pirkėjas, neatsiėmęs prekės Lietuvos banko kasose per šių taisyklių 37.4 papunktyje numatytą terminą, sumoka 20 proc. baudą, skaičiuojamą nuo prekės pardavimo kainos. Ši bauda išskaičiuojama iš prekės pardavimo kainos. Likusi prekės pardavimo kainos dalis pervedama į pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę.
 2. Pašto siuntų paslaugų teikėjui neradus adresato (po ne mažiau kaip dviejų bandymų, pateikus patvirtinamuosius dokumentus), prekės grąžinamos į Lietuvos banką. Lietuvos bankas informuoja pirkėją ir pirkėjo pateiktu el. pašto adresu nurodo galimybę per 10 darbo dienų atsiimti prekes Lietuvos banko kasose. Lietuvos bankas taip pat informuoja pirkėją apie Lietuvos banko patirtas papildomas išlaidas (pvz., pašto siuntos grąžinimo ir kt.), jeigu tokių buvo, kurias turi padengti pirkėjas.
 3. El. laiško išsiuntimas pirkėjui prilyginamas pirkėjo informavimui, įskaitant ir tuos atvejus, kai pirkėjas nurodė el. pašto adresą, kuriuo negalima pateikti Lietuvos banko informacijos.
 1. Lietuvos bankui informavus pirkėją šių taisyklių 42 punkte nustatytu būdu, tačiau jam neatsiėmus prekės Lietuvos banko kasose per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pirkėjas buvo informuotas apie galimybę atsiimti prekę Lietuvos banko kasose, pirkėjas sumoka 20 proc. baudą, skaičiuojamą nuo prekės pardavimo kainos, ir Lietuvos banko patirtas papildomas išlaidas, jeigu tokių buvo, kurios išskaičiuojamos iš prekės pardavimo kainos. Likusi prekės pardavimo kainos dalis pervedama į pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę.
 1. Pirkėjui per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pirkėjas buvo informuotas apie galimybę atsiimti prekę Lietuvos banko kasose, atvykus atsiimti prekę, Lietuvos bankas ją atiduoda tik tada, jeigu pirkėjas sumoka Lietuvos banko patirtas papildomas išlaidas, jeigu jis tokių patyrė.
 2. Pašto siuntų paslaugų teikėjui praradus prekę ne dėl pirkėjo kaltės, pirkėjui pakartotinai išsiunčiama jo įsigyta prekė, jeigu tokia pati prekė yra el. parduotuvėje. Neturint pirkėjo įsigytos prekės el. parduotuvėje, pirkėjui grąžinama prekės pardavimo kaina, pristatymo ir draudimo mokesčiai, pervedant lėšas į jo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę.
 3. Jeigu prekė nebuvo parduota dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo, nurodyto šių taisyklių 31 punkte, Lietuvos bankas nedelsdamas informuoja pirkėją pirkėjo nurodytu el. paštu. Pirkėjui grąžinama pinigų suma, už kurią pirkėjas pirko prekę ir sumokėjo pristatymo ir draudimo mokesčius, pervedant lėšas į jo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę.
 4. Pirkėjas turi teisę grąžinti el. parduotuvėje įsigytą prekę, atsisakęs pirkimo–pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos ir apie norą grąžinti informavęs Lietuvos banką el. paštu [email protected], nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą ir užsakymo numerį.
 5. Šių taisyklių 48 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti sutartis.
 6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  2. grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (šis papunktis netaikomas, jeigu grąžinamos nekokybiškos prekės);
  3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo;
  4. grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus.
 7. Lietuvos bankas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jeigu pirkėjas nesilaiko šių taisyklių 50 punkte nustatytų prekės grąžinimo sąlygų.
 8. Pirkėjui, grąžinusiam prekę šių taisyklių 48 punkte nurodytu atveju, į jo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę, grąžinama pinigų suma, už kurią pirkėjas pirko prekę ir sumokėjo pristatymo ir draudimo mokesčius. Prekės grąžinimo išlaidos tenka pirkėjui.
 9. Pirkėjas šių taisyklių 48 punkte nurodytu atveju prekes privalo grąžinti Lietuvos bankui per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą išsiuntimo Lietuvos bankui dienos.
 10. Lėšos pirkėjui pervedamos:
  1. šių taisyklių 41 ir 44 punktuose nurodytais atvejais – per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pasibaigė laikotarpis, per kurį pirkėjas turėjo atsiimti prekę;
  2. šių taisyklių 45 punkte nurodytu atveju, kai pirkėjas atsisako sumokėti Lietuvos banko patirtas papildomas išlaidas, – per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pirkėjas buvo atvykęs atsiimti prekę Lietuvos banko kasose;
  3. šių taisyklių 46 ir 47 punktuose nurodytais atvejais – per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai Lietuvos bankas sužinojo apie prarastą prekę ne dėl pirkėjo kaltės arba pavėluotą mokėjimo patvirtinimą.
  4. šių taisyklių 48 punkte nurodytu atveju – per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos, tačiau ne anksčiau, nei pirkėjas grąžins prekę (prekes), už kurią (kurias) lėšos pervedamos.
 11. Mokėjimo paslaugų teikėjų taikomus atlygius, susijusius su mokėjimo pavedimo vykdymu šių taisyklių 41, 44 ir 45 punktuose nurodytais atvejais, padengia pirkėjas, o 46–48 punktuose nurodytais atvejais – Lietuvos bankas.
 12. Numizmatinėms vertybėms suteikiama dvejų metų, skaičiuojant nuo numizmatinės vertybės perdavimo pirkėjui dienos, kokybės garantija. Pirkėjas, kreipdamasis dėl prekės garantinio aptarnavimo, privalo pateikti numizmatinės vertybės įsigijimo dokumentus.

 

VII SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMAS

 

 1. Visi nesutarimai, kilę tarp pirkėjo ir Lietuvos banko dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į Lietuvos banką raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:
  1. siunčiant el. paštu [email protected];
  2. įdedant į Lietuvos banko korespondencijai skirtas dėžes adresu: Totorių g. 4 ir Žirmūnų g. 151, Vilnius, darbo dienomis nuo 7.00 iki 18.00 val.;
  3. siunčiant adresu: Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, kaip gavėją nurodant Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamentą;
  4. siunčiant faksu (8 5) 268 0038;
  5. tiesiogiai pirmadieniais–penktadieniais Lietuvos banko darbo valandomis atvykus į Lietuvos banką (Totorių g. 4, Vilnius) – iškviečiamas Lietuvos banko Organizacijos tarnybos Paslaugų administravimo departamento Bendrųjų paslaugų skyriaus atsakingasis tarnautojas.
 3. Pirkėjas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas [email protected], telefonas (8  5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kitiems šiose taisyklėse neaptartiems klausimams, susijusiems su prekių pardavimu el. parduotuvėje, taikomos Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių nuostatos.

_