Nominalo valiuta
Monetos rūšis
Metalas
Monetų serijos
Ypatumai
Informuojame, kad gruodžio 7 d. Lietuvos bankas išleido 10 eurų kolekcinę sidabro monetą, skirtą Ukrainos kovai už laisvę. Kiekvieno jūsų, perkančio monetą, pagalba Ukrainai – net 70 eurų, bendra monetos kaina – 96,80 Eur.

LIETUVOS BANKO ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS VEIKIMO TAISYKLĖS


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
Lietuvos banko elektroninės parduotuvės veikimo taisyklėse reglamentuojama Lietuvos banko išleidžiamų šių taisyklių II skyriuje nurodytų numizmatinių vertybių (toliau – numizmatinės vertybės) ir kitų prekių (toliau kartu – prekės) pardavimo per Lietuvos banko (buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 6; juridinio asmens kodas 188607684; nemokama informacinė linija 8 800 50 500; Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės (toliau – elektroninio pristatymo dėžutė) adresas 188607684; el. paštas [email protected]) elektroninę parduotuvę: www.monetos.lb.lt ir www.coins.lb.lt (toliau – el. parduotuvė), tvarka bei Lietuvos banko ir pirkėjo tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.
2.    Lietuvos bankas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Perkant el. parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
3.    Lietuvos bankas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
4.    Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
       4.1.    veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
       4.2.    nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
       4.3.    juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;
       4.4.    (Pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152)
5.    Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į el. parduotuvės techninius pajėgumus, turi teisę riboti pirkėjų skaičių.
6.    (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152 redakcija)
        Lietuvos bankas turi teisę be įspėjimo pirkėjui apriboti galimybę pirkti el. parduotuvėje, jeigu pažeidžiami šių taisyklių reikalavimai arba pirkėjas mėgina pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui, arba atlieka veiksmus, susijusius su pirkimu el. parduotuvėje, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriesiems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto (įskaitant Lietuvos banką) galimybėms konkuruoti.
7.    El. parduotuvėje informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.
8.    Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“.

II SKYRIUS 
PREKIŲ PARDAVIMO PRADŽIA IR KIEKIS

9.    Numatomos išleisti numizmatinės vertybės išankstinio pardavimo el. parduotuvėje pradžia – prieš penkias darbo dienas iki jos išleidimo dienos, nuo 8.00 val. Lietuvos laiku. Nuo numizmatinės vertybės išankstinio pardavimo pradžios iki jos išleidimo dienos 24.00 val. Lietuvos laiku ribojama, kiek vienetų numatomų išleisti numizmatinių vertybių el. parduotuvėje leidžiama įsigyti vienam pirkėjui. 
10.    (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2021 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V 2021/(1.7.E-260606)-02-90 redakcija)
        Nuo numatomos išleisti numizmatinės vertybės išankstinio pardavimo el. parduotuvėje pradžios iki jos išleidimo dienos 24.00 val. Lietuvos laiku vienam pirkėjui parduodama tiek numizmatinių vertybių:
         10.1.    kolekcinių eurų ir euro centų monetų, nukaldintų iš tauriųjų metalų, – ne daugiau kaip po 1 vienetą;
         10.2.    kolekcinių eurų ir euro centų monetų, nukaldintų ne iš tauriųjų metalų, – ne daugiau kaip po 5 vienetus;
         10.3.    kolekcinių eurų ir euro centų monetų rinkinių – ne daugiau kaip po 2 vienetus;
         10.4.    proginių eurų ir euro centų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinėje pakuotėje – ne daugiau kaip po 2 vienetus;
         10.5.    apyvartinių eurų ir euro centų monetų su Lietuvos nacionaline puse rinkinių numizmatinėje pakuotėje – ne daugiau kaip po 2 vienetus;
         10.6.    suvenyrų iš litų banknotų ir monetų, paskelbtų mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d., arba jų rinkinių numizmatinėje pakuotėje – ne daugiau kaip po 2 vienetus.
11.    Pasibaigus šių taisyklių 10 punkte nustatytam laikotarpiui, el. parduotuvėje parduodamų šių taisyklių 10 punkte nurodytų numizmatinių vertybių kiekis neribojamas.
12.    (Pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152)
13.    (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152 redakcija)
        Litų banknotų, nepaskelbtų mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d., jų rinkinių, taip pat litų ir lito centų monetų (kolekcinių (proginių), jų rinkinių; kolekcinių (proginių) apyvartinių monetų numizmatinėje pakuotėje, jų rinkinių), paskelbtų mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d., ir kitų nei šių taisyklių 10 punkte nurodytų prekių galima įsigyti nuo jų pardavimo el. parduotuvėje pradžios be apribojimų.

III SKYRIUS
PRISIJUNGIMAS PRIE EL. PARDUOTUVĖS

14.    Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys prie el. parduotuvės jungiasi tik per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą ,,Elektroniniai valdžios vartai“. Registruodamiesi pirmą kartą el. parduotuvėje, turi pateikti visą reikalaujamą informaciją:
        14.1.    fizinio asmens: vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefonas, el. paštas;
        14.2.    juridinio asmens: pavadinimas, kodas, registracijos vietos adresas, kontaktinis telefonas, el. paštas.
15.    Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės bei užsienio valstybėje įsteigti juridiniai asmenys gali jungtis per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą ,,Elektroniniai valdžios vartai“, jeigu turi tokią prieigą, o kitu atveju – tiesiogiai registruotis el. parduotuvėje. Registruodamiesi pirmą kartą el. parduotuvėje, turi pateikti visą reikalaujamą informaciją: 
        15.1. (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
fizinis asmuo: galiojančio asmens tapatybės patvirtinimo dokumento arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje išduoto vairuotojo pažymėjimo, atitinkančio 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) I priede nustatytus reikalavimus, (toliau – asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas) kopiją, kurioje būtų fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo asmens kodo neturi, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta šalies unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) (kitus kopijoje nurodytus duomenis fizinis asmuo turi teisę paslėpti (uždengti ir pan.), priešingu atveju jie gali būti tvarkomi Lietuvos banke kartu su kitais, pagal šį papunktį privalomais pateikti, asmens duomenimis šioje kopijoje), gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį telefoną, el. pašto adresą;
        15.2.    juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, registracijos vietos adresas, kontaktinis telefonas, el. paštas.
(Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 Taisyklės papildytos nauju 151 punktu)
151. Nepateikus šių taisyklių 14 ir 15 punktuose nurodytų privalomų pateikti duomenų, Lietuvos bankas neregistruoja fizinio arba juridinio asmens į el. parduotuvę.
(Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 Taisyklės papildytos nauju 152 punktu)
152. Prieš prisiregistruodamas į el. parduotuvę, fizinis arba juridinis asmuo patvirtina, kad susipažino su Lietuvos banko elektroninės parduotuvės veikimo taisyklėmis, paspausdamas „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“. Fiziniam arba juridiniam asmeniui nesuteikiama galimybė prisiregistruoti į el. parduotuvę, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir to nepatvirtina.
16. (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152 redakcija)
Lietuvos bankas per 1 darbo dieną po registracijos patvirtina užsienio valstybės piliečio, asmens be pilietybės ir užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens registraciją.
17.    Pirkėjas, praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsdamas informuoti Lietuvos banką el. paštu [email protected] Lietuvos bankas nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie el. parduotuvės su pirkėjo prisijungimo duomenimis.
18.   Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos duomenys, privaloma nedelsiant juos atnaujinti. Lietuvos bankas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią pirkėjui ir (arba) tretiesiems asmenims, jeigu pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis, nepateikė arba nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
19.    (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu nevaržomai keisti, papildyti registracijos duomenis: gyvenamosios, registracijos vietos adresą, kontaktinį telefoną, el. pašto adresą. Pirkėjas (juridinis asmuo), norintis, kad būtų pakeisti kiti jo registracijos ar kontaktiniai duomenys arba panaikinta registracija el. parduotuvėje, turi pateikti prašymą Lietuvos bankui. Pirkėjas (fizinis asmuo), norintis, kad Lietuvos bankas ištaisytų jo registracijos ar kontaktinius duomenis arba panaikintų registraciją el. parduotuvėje, turi kreiptis į Lietuvos banką Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-86 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
191. (Pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82)
20.   (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
Fizinis ar juridinis asmuo bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, gali pateikti Lietuvos banko interneto tinklalapyje https://monetos.lb.lt/lt/duk, nurodydamas savo kontaktinius duomenis (vardas ir pavardė, pavadinimas, telefonas, el. pašto adresas). Lietuvos bankas šiuos asmens duomenis naudos pateikdamas atsakymą klausiančiajam. Šios nuostatos netaikomos sprendžiant su konkrečios prekių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymu, vykdymu ar nutraukimu susijusius klausimus, nurodytus šių taisyklių 48 ir 58 punktuose.
21.   (Pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82)
22.   (Pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82)
23.   (Pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82)
24.   (Pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82)
25.   (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
Lietuvos bankas gali siųsti fiziniam ar juridiniam asmeniui informacinius pranešimus apie prekes (naujienlaiškius) tik su asmens sutikimu tvarkyti jo pateiktus Lietuvos bankui duomenis rinkodaros tikslu. Fizinis ar juridinis asmuo savo sutikimą išreiškia užsakydamas naujienlaiškius Lietuvos banko interneto tinklalapyje https://monetos.lb.lt. Pirkėjas savo sutikimą gauti naujienlaiškius gali pažymėti ir el. parduotuvėje, atitinkamame lauke.
26.   (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
Fizinis ar juridinis asmuo bet kuriuo metu el. parduotuvėje arba gautame naujienlaiškyje nurodytu būdu gali atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo pateiktus duomenis rinkodaros tikslu ir taip atsisakyti Lietuvos banko siunčiamų naujienlaiškių.

IV SKYRIUS
PREKIŲ PASIRINKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKA BEI TERMINAI

27.   Prekių kainos el. parduotuvėje nurodamos eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį.
28.   Pasirinktas prekes pirkėjas įkelia į „Pirkėjo krepšelį“ ir privalo nurodyti reikalaujamą informaciją, kaip nurodyta el. parduotuvėje. 
29.  (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152 redakcija)
        Prieš sumokėdamas už pasirinktas prekes, pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Lietuvos banko elektroninės parduotuvės veikimo taisyklėmis, paspausdamas „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“. Pirkėjui nesuteikiama galimybė užsisakyti prekių, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir to nepatvirtina.
30.   Pirkėjas sumoka už pasirinktas prekes eurais vienu iš šių būdų:
        30.1.    per elektroninę bankininkystę, jungdamasis prie Lietuvos Respublikoje registruotų kredito įstaigų;
        30.2.    mokėjimo kortele. 
(Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152 Taisyklių 30 punktas papildytas nauju 30.3 papunkčiu)
        30.3.    per mobiliųjų mokėjimų platformą.
31.  (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V 2020/(1.7.E-260603)-02-195 redakcija)
Sumokėti už pasirinktas prekes pirkėjas turi per 20 min. Šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo pirmosios prekės įkėlimo į „Pirkėjo krepšelį“ momento. Papildomai skiriama 150 min. mokėjimo patvirtinimui gauti. Mokėjimo patvirtinimas matomas el. parduotuvės pirkėjo paskyroje ir gali būti išsiųstas pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
32.  (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152 redakcija)
Per šių taisyklių 31 punkte nurodytą terminą pirkėjui nesumokėjus arba Lietuvos bankui negavus mokėjimo patvirtinimo, pirkėjo pasirinktos prekės išimamos iš „Pirkėjo krepšelio“ ir grąžinamos parduoti el. parduotuvėje.
33.  Kai Lietuvos bankas gauna mokėjimo patvirtinimą, laikoma, kad tarp pirkėjo ir Lietuvos banko yra sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis. Lietuvos bankas neatsako už tai, kad pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo šių taisyklių 31 punkte nurodytomis sąlygomis. 

V SKYRIUS
PREKIŲ ATSIĖMIMAS

34.  Pirkėjas pasirenka vieną iš šių prekių atsiėmimo būdų: 
       34.1.    nemokamą prekių atsiėmimą Lietuvos banko kasoje Vilniuje, Žirmūnų g. 151, arba Kaune, Maironio g. 25;
       34.2.    prekių pristatymą jo nurodytu adresu per pašto siuntų paslaugų teikėją, už šią paslaugą sumokant prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu.
35.  (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152 redakcija)
       Prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu pasirinkto prekių atsiėmimo būdo pirkėjas vienašališkai keisti negali. Jeigu pirkėjas iš anksto raštu arba registracijos duomenyse savo nurodytu el. paštu paprašo, Lietuvos bankas gali pakeisti Lietuvos banko kasą (Vilniuje, Žirmūnų g. 151, arba Kaune, Maironio g. 25), kurioje pirkėjas galės atsiimti prekes. Prašymo pakeisti Lietuvos banko kasą pateikimas neatleidžia pirkėjo nuo pareigos atsiimti prekes per šių taisyklių 37.4 papunktyje nustatytą terminą.
36.  Pirkėjas įsipareigoja el. parduotuvėje nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjui pačiam tenka atsakomybė dėl visų klaidų, netiksliai arba neteisingai nurodytos pristatymo vietos ir savo kontaktinių duomenų.
37. (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
37. Prekių atsiėmimo Lietuvos banko kasose tvarka:
      37.1. Lietuvos banko kasose pirkėjas turi pateikti galiojantį asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, kuriame būtų asmens fotografija ir parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas), ir užsakymo numerį;
       37.2. atsiimdamas kito pirkėjo (fizinio asmens) vardu el. parduotuvėje įsigytas prekes, atsiimantis asmuo turi pateikti savo asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, kuriame būtų asmens fotografija ir parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas), užsakymo numerį ir įgaliojimą, kuris gali būti sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre arba patvirtintas notarine tvarka;
       37.3. juridinio asmens prekes gali atsiimti juridinio asmens vadovas arba kitas jo įgaliotas fizinis asmuo. Juridinio asmens vadovas turi pateikti savo asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, kuriame būtų fotografija ir parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas), užsakymo numerį, o juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo – ir rašytinį juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą lietuvių arba anglų kalba;
       37.4. pirkėjas, pirkęs prekes išankstinio pardavimo metu, turi atsiimti prekes per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo įsigytų numizmatinių vertybių išleidimo į apyvartą arba pardavimo pirmosios dienos, o kitais atvejais – per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis;
       37.5. pirkėjo pageidavimu Lietuvos banko kasose išrašoma PVM sąskaita faktūra.
38.  Prekių pristatymo pirkėjo nurodytu adresu per pašto siuntų paslaugų teikėją tvarka:
       38.1.    (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
pirkėjas įsipareigoja savo nurodytu adresu prekes priimti pats arba per įgaliotą asmenį ir pateikti šių taisyklių 37.1–37.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, taip pat dėl prekių pristatymo nurodo kontaktinį telefoną ir el. pašto adresą;
       38.2.    nupirktos išankstinio pardavimo metu prekės išsiunčiamos pirkėjui per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo įsigytų numizmatinių vertybių išleidimo į apyvartą arba pardavimo pirmosios dienos, o kitais atvejais – per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis;
       38.3.    siunčiant prekes per pašto siuntų paslaugų teikėją, kartu su preke pristatoma PVM sąskaita faktūra (ji kartu yra ir gabenimo dokumentas – važtaraštis).
39.  Prekių pristatymui taikomos pašto siuntų paslaugų teikėjo nustatytos sąlygos. 
40.  Už prekių pristatymo paslaugas ir prekių draudimą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės skiltyje „Pristatymas“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo ir draudimo mokesčius sumoka pirkėjas.

VI SKYRIUS
PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

41.  (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
Pirkėjui neatsiėmus prekių Lietuvos banko kasose per šių taisyklių 37.4 papunktyje nustatytą terminą, Lietuvos bankas savo nuožiūra reikalauja iš pirkėjo vykdyti sutartį arba be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia sutartį. Nutraukus sutartį, pirkėjas sumoka Lietuvos banko patirtas papildomas išlaidas, jeigu tokių buvo, kurios išskaičiuojamos iš prekių pardavimo kainos, o likusi prekių pardavimo kainos dalis pervedama į pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekes.
42.  (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152 redakcija)
Pašto siuntų paslaugų teikėjui neradus adresato (po ne mažiau kaip dviejų bandymų, pateikus patvirtinamuosius dokumentus), prekės grąžinamos į Lietuvos banką. Lietuvos bankas informuoja pirkėją ir pirkėjo pateiktu el. pašto adresu nurodo galimybę per 10 darbo dienų atsiimti prekes Lietuvos banko kasose. Lietuvos bankas taip pat informuoja pirkėją apie Lietuvos banko patirtas papildomas išlaidas (pvz., pašto siuntos grąžinimo ir kt.), jeigu tokių buvo, kurias turi padengti pirkėjas.
43.  El. laiško išsiuntimas pirkėjui prilyginamas pirkėjo informavimui, įskaitant ir tuos atvejus, kai pirkėjas nurodė el. pašto adresą, kuriuo negalima pateikti Lietuvos banko informacijos.
44.  (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
Lietuvos bankui informavus pirkėją šių taisyklių 42 punkte nustatytu būdu, tačiau jam neatsiėmus prekių Lietuvos banko kasose per šių taisyklių 42 punkte nustatytą terminą, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pirkėjas buvo informuotas apie galimybę atsiimti prekes Lietuvos banko kasose, Lietuvos bankas savo nuožiūra reikalauja iš pirkėjo vykdyti sutartį arba be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia sutartį. Nutraukus sutartį, pirkėjas sumoka Lietuvos banko patirtas papildomas išlaidas, jeigu tokių buvo, kurios išskaičiuojamos iš prekių pardavimo kainos, o likusi prekių pardavimo kainos dalis pervedama į pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekes.
45.  (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
Pirkėjui per šių taisyklių 42 punkte nustatytą terminą, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pirkėjas buvo informuotas apie galimybę atsiimti prekes Lietuvos banko kasose, atvykus atsiimti prekių, Lietuvos bankas jas atiduoda tik tada, jeigu pirkėjas sumoka Lietuvos banko patirtas papildomas išlaidas, jeigu jis tokių patyrė.
46.  Pašto siuntų paslaugų teikėjui praradus prekę ne dėl pirkėjo kaltės, pirkėjui pakartotinai išsiunčiama jo įsigyta prekė, jeigu tokia pati prekė yra el. parduotuvėje. Neturint pirkėjo įsigytos prekės el. parduotuvėje, pirkėjui grąžinama prekės pardavimo kaina, pristatymo ir draudimo mokesčiai, pervedant lėšas į jo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę.
47.  Jeigu prekė nebuvo parduota dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo, nurodyto šių taisyklių 31 punkte, Lietuvos bankas nedelsdamas informuoja pirkėją pirkėjo nurodytu el. paštu. Pirkėjui grąžinama pinigų suma, už kurią pirkėjas pirko prekę ir sumokėjo pristatymo ir draudimo mokesčius, pervedant lėšas į jo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę.
48.  (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152 redakcija)
Pirkėjas turi teisę grąžinti el. parduotuvėje įsigytą prekę, atsisakęs pirkimo–pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos ir apie norą grąžinti informavęs Lietuvos banką el. paštu [email protected], nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą ir užsakymo numerį.
49.  Šių taisyklių 48 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti sutartis. 
50.  Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
       50.1.    grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
       50.2.    grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (šis papunktis netaikomas, jeigu grąžinamos nekokybiškos prekės);
       50.3.    grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo;
       50.4.    grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus.
51.  Lietuvos bankas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jeigu pirkėjas nesilaiko šių taisyklių 50 punkte nustatytų prekės grąžinimo sąlygų. 
52.  Pirkėjui, grąžinusiam prekę šių taisyklių 48 punkte nurodytu atveju, į jo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę, grąžinama pinigų suma, už kurią pirkėjas pirko prekę ir sumokėjo pristatymo ir draudimo mokesčius. Prekės grąžinimo išlaidos tenka pirkėjui.
53.  Pirkėjas šių taisyklių 48 punkte nurodytu atveju prekes privalo grąžinti Lietuvos bankui per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą išsiuntimo Lietuvos bankui dienos.
54.  Lėšos pirkėjui pervedamos:
       54.1.    šių taisyklių 41 ir 44 punktuose nurodytais atvejais – per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pasibaigė laikotarpis, per kurį pirkėjas turėjo atsiimti prekę;
       54.2.    šių taisyklių 45 punkte nurodytu atveju, kai pirkėjas atsisako sumokėti Lietuvos banko patirtas papildomas išlaidas, – per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pirkėjas buvo atvykęs atsiimti prekę Lietuvos banko kasose;
       54.3.    (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V 2019/(1.7.E-260603)-02-152 redakcija)
šių taisyklių 46 ir 47 punktuose nurodytais atvejais – per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai Lietuvos bankas sužinojo apie prarastą prekę ne dėl pirkėjo kaltės arba pavėluotą mokėjimo patvirtinimą.
       54.4.    šių taisyklių 48 punkte nurodytu atveju – per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos, tačiau ne anksčiau, nei pirkėjas grąžins prekę (prekes), už kurią (kurias) lėšos pervedamos.
55.  Mokėjimo paslaugų teikėjų taikomus atlygius, susijusius su mokėjimo pavedimo vykdymu šių taisyklių 41, 44 ir 45 punktuose nurodytais atvejais, padengia pirkėjas, o 46–48 punktuose nurodytais atvejais – Lietuvos bankas.
56.  Numizmatinėms vertybėms suteikiama dvejų metų, skaičiuojant nuo numizmatinės vertybės perdavimo pirkėjui dienos, kokybės garantija. Pirkėjas, kreipdamasis dėl prekės garantinio aptarnavimo, privalo pateikti numizmatinės vertybės įsigijimo dokumentus.
(Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 Taisyklės papildytos nauju VI1 SKYRIUMI)

VI1 SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

561. Lietuvos bankas tvarko duomenų subjekto – pirkėjo (fizinio asmens) ir pirkėjo atstovo, asmens, davusio sutikimą tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu (užsisakiusio naujienlaiškius) arba pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, – asmens duomenis, vadovaujantis šiomis taisyklėmis pateiktus duomenų subjekto, gautus per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ arba iš mokėjimo už prekes (mokėjimų tarpininkavimo) paslaugų teikėjo, (toliau – asmens duomenys):
       561.1. šių taisyklių 14 ir 15 punktuose nurodytus registracijos el. parduotuvėje duomenis, gaunamus iš pirkėjo ir (arba) per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ pirkėjui registruojantis elektroninėje parduotuvėje ar jungiantis prie jos. Pirkėjo identifikavimo kodas, operacijos atlikimo data ir laikas, veiksmų žurnalai el. parduotuvėje suformuojami automatiškai;
       561.2. pirkėjo (juridinio asmens) atstovo duomenis (vardas ir pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo), gaunamus iš pirkėjo (juridinio asmens) atstovo ir (arba) per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ šiam atstovui atstovaujamo pirkėjo (juridinio asmens) vardu registruojantis el. parduotuvėje ar per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ jungiantis prie jos. Veiksmų žurnalai el. parduotuvėje suformuojami automatiškai;
       561.3. pirkimo duomenis (operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, prekių apibūdinimas ir kiekis, prekių vertė, šių taisyklių 40 punkte nurodytos išlaidos), gaunamus iš pirkėjo užsakymo pateikimo momentu. Operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai el. parduotuvėje suformuojami automatiškai;
       561.4. mokėjimo duomenis (operacijos atlikimo data ir laikas, mokėjimo patvirtinimas, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, sumokėta suma), gaunamus iš mokėjimo už prekes (mokėjimų tarpininkavimo) paslaugų teikėjo;
       561.5. pirkėjo, nurodyto šių taisyklių 37.1 papunktyje, duomenis (vardas ir pavardė, kiti asmens duomenys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente), gaunamus iš pirkėjo atsiimant prekes Lietuvos banko kasoje. Operacijos atlikimo data ir laikas el. parduotuvėje suformuojami automatiškai;
        561.6. pirkėjo atstovo, nurodyto šių taisyklių 37.2 arba 37.3 papunktyje, duomenis (vardas ir pavardė, kiti asmens duomenys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente, atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys įgaliojime), gaunamus iš pirkėjo atstovo atsiimant prekes Lietuvos banko kasoje;
        561.7. prekių pristatymo duomenis (pirkėjo nurodytos vietos adresas, kontaktinis telefonas ir el. pašto adresas), gaunamus iš pirkėjo užsakymo pateikimo momentu;
        561.8. kontaktinius duomenis (el. pašto adresas), gaunamus iš asmens, duodančio sutikimą tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu (užsisakančio naujienlaiškius);
        561.9. pirkėjo asmens duomenis, esančius pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (vardas ir pavardė, pirkimo duomenys, kontaktiniai duomenys, parašas ir kt.) (išskyrus asmens duomenis, nurodytus šių taisyklių 561.11 papunktyje), gaunamus iš pirkėjo (pirkėjo atstovo) pateikiant Lietuvos bankui šiuos dokumentus;
        561.10. pirkėjo atstovo asmens duomenis, esančius pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys įgaliojime, parašas, kt.), gaunamus iš pirkėjo atstovo pateikiant Lietuvos bankui šiuos dokumentus;
        561.11. kontaktinius duomenis (kontaktinis telefonas ir el. pašto adresas), gaunamus iš bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, pateikiančio asmens šio klausimo pateikimo momentu.
562. Lietuvos bankas asmens duomenis tvarko siekdamas šių tikslų:
        562.1. apsaugoti viešąjį interesą ir sudaryti vienodas sąlygas asmenims pasinaudoti Lietuvos banko teikiamomis paslaugomis (pirkėjo identifikavimo kodas, vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), telefonas, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių pristatymo vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, prekių vertė, sumokėta suma, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai; pirkėjo (juridinio asmens) atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo, veiksmų žurnalai);
        562.2. sudaryti ir įvykdyti numizmatinių vertybių pirkimo–pardavimo sutartis arba imtis veiksmų prieš sudarant šias sutartis (pirkėjo identifikavimo kodas, vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), telefonas, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių pristatymo vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, mokėjimo patvirtinimas, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, prekių vertė, sumokėta suma, sumokėtos prekių pristatymo ir draudimo išlaidos, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (išskyrus nurodytus šių taisyklių 562.7 papunktyje); pirkėjo atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys įgaliojime, operacijos atlikimo data, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose);
        562.3. nustatyti Lietuvos banko kliento ir jo atstovo tapatybę – pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje arba besijungiančio prie jos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefonas, el. pašto adresas; pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje arba besijungiančio prie jos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, (juridinio asmens) atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo; pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje ne per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su vardu ir pavarde, asmens kodu (jeigu fizinis asmuo asmens kodo neturi, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta šalies unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) kopija, telefonas, el. pašto adresas; pirkėjo, atsiimančio įsigytas prekes Lietuvos banko kasose, jo atstovo duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente su asmens fotografija ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas);
        562.4. užtikrinti tinkamą dokumentų ir kitos informacijos apie prekybą numizmatinėmis vertybėmis išsaugojimą, jų autentiškumą ir turinio vientisumą (pirkėjo vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, sumokėta suma, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (išskyrus nurodytus šių taisyklių 562.7 papunktyje); pirkėjo atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose, asmens duomenys, esantys įgaliojime; kito asmens, užsakiusio naujienlaiškius, el. pašto adresas; asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas);
        562.5. rinkodaros tikslu (pirkėjo, kito asmens, davusių sutikimą tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu (užsisakiusių naujienlaiškius), el. pašto adresai, veiksmų žurnalai);
        562.6. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir išsaugoti informaciją apie dėl to sudaromų sutarčių vykdymo veiksmus, teisėtais Lietuvos banko interesais teikti Lietuvos banko klientų poreikius atitinkančias paslaugas ir teisminių ginčų ar pretenzijų nagrinėjimo metu turėti įrodymus ir veiksmingas savo teisių gynimo priemones (visi šių taisyklių 562.1–562.5 ir 562.7 papunkčiuose nurodyti duomenys, išskyrus atsiimant prekę Lietuvos banko kasose pateikiamus duomenis, esančius asmens tapatybės patvirtinimo dokumente);
        562.7. informuoti duomenų subjektą jam aktualiais su numizmatinių vertybių įsigijimu susijusiais klausimais (asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, telefonas, el. pašto adresas).
563. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  6 straipsnio 1 dalies a punktu (šių taisyklių 562.5 papunktyje nurodytu tikslu), b punktu (šių taisyklių 562.2 papunktyje nurodytu tikslu), c punktu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.74 straipsnio 3 dalimi ir 2.4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 78 ir 80 straipsniais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 9 ir 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 12 ir 13 straipsniais, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, 5.21, 5.30, 5.40 ir 10.15 papunkčiais (šių taisyklių 562.2 ir   562.4 papunkčiuose nurodytais tikslais), Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktu (šių taisyklių 562.1, 562.3 ir 562.7 papunkčiuose nurodytais tikslais) ir f punktu (šių taisyklių 562.6 papunktyje nurodytu tikslu), 7 straipsnio 1 dalimi (562.4 papunktyje nurodytu tikslu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
564. Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos bankas, esantis adresu: Gedimino pr. 6, Vilnius; duomenų apsaugos pareigūno el. paštas [email protected].
565. Asmens duomenys Lietuvos banke saugomi nuo duomenų pateikimo dienos ir dar 730 dienų, skaičiuojant nuo vėlesnio veiksmo: pirkėjo paskutinio prisijungimo prie el. parduotuvės arba prekių pirkimo Lietuvos banko kasoje dienos, išskyrus šiuos asmens duomenis:
        565.1. šių taisyklių 562.2 papunktyje nurodytu tikslu pateikiamus atsiimant prekes Lietuvos banko kasose duomenis, esančius įgaliojime, su kuriais susipažįstama, tačiau šie duomenys nefiksuojami ir nesaugomi;
        565.2. šių taisyklių 562.3 papunktyje nurodytu tikslu pateikiamus atsiimant prekes Lietuvos banko kasose pirkėjo, atsiimančio įsigytas prekes Lietuvos banko kasose, jo atstovo duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente, su kuriais susipažįstama, tačiau šie duomenys nefiksuojami ir nesaugomi;
        565.3. šių taisyklių 562.4 papunktyje nurodytu tikslu:
        565.3.1. ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo duomenys ir asmens duomenys, esantys įgaliojime, – dešimt metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos;
        565.3.2. sutikimai tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu ir jų atšaukimai – dvejus metus nuo sutikimo davimo arba tol, kol duomenų subjektas neatšaukė sutikimo, (atšaukimai – nuo sutikimo atšaukimo) momento ir dar dvejus metus nuo jo atšaukimo dienos;
        565.3.3. asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (išskyrus šių taisyklių 562.7 papunktyje nurodytus asmens duomenis), asmens duomenys, esantys įgaliojime, – nuo duomenų pateikimo ir dar penkerius metus nuo atsakymo pateikimo pirkėjui dienos;
        565.3.4. asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, telefonas, el. pašto adresas – nuo duomenų pateikimo momento ir dar vienus metus nuo atsakymo pateikimo asmeniui dienos;
        565.4. šių taisyklių 562.5 papunktyje nurodytu tikslu – nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis davimo momento ir iki jo atšaukimo momento;
        565.5. šių taisyklių 562.6 papunktyje nurodytu tikslu – šių taisyklių 565.3, 565.4 ir 565.6 papunkčiuose nustatytais atitinkamų duomenų saugojimo terminais;
        565.6. šių taisyklių 562.7 papunktyje nurodytu tikslu – nuo duomenų pateikimo momento ir dar vienus metus nuo atsakymo pateikimo asmeniui dienos.
566. Lietuvos bankas gali tvarkyti šių taisyklių 561 punkte nurodytus ir kitus Lietuvos bankui pateikiamuose dokumentuose nurodytus asmens duomenis, bet tik Taisyklių 562 punkte nurodytais tikslais ir tiek, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktuose keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų ir ieškinių.
567. Lietuvos bankas pirkėjų duomenis teikia (atskleidžia) tretiesiems asmenims – mokėjimo už prekes (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugas, prekių pristatymo (pašto siuntų) paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams. Lietuvos bankas atskleidžia pirkėjų duomenis asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant el. parduotuvę (duomenų tvarkytojams). Lietuvos bankas taip pat gali perduoti (atskleisti) pagal šias taisykles tvarkomus asmens duomenis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, taip pat kitiems asmenis, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
568. Duomenų subjektas turi teisę žinoti apie Lietuvos banko tvarkomus jo asmens duomenis. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos bankas neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenis, šio įstatymo pagrindais pateiktus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Lietuvos bankas taip pat neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą, jei taip nustatyta Europos Sąjungos teisės akte arba Lietuvos Respublikos įstatyme.
569. Duomenų subjektas, pateikęs prašymą Lietuvos bankui, teisės aktuose nustatytomis sąlygomis turi teisę susipažinti su Lietuvos banko tvarkomais savo asmens duomenimis, prašyti pateikti tvarkomų asmens duomenų kopiją, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą, taip pat turi teisę į asmens duomenų perkeliamumą ir teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Be to, pirkėjas turi teisę pasitikrinti savo asmens duomenis ir informaciją apie savo operacijas su prekėmis.
5610. Duomenų subjektas, norėdamas įgyvendinti savo teises, turi kreiptis į Lietuvos banką Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-86 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
5611. Išsamią informaciją apie prašymų pateikimo ir jų nagrinėjimo tvarką bei terminus duomenų subjektas gali rasti Lietuvos banko interneto svetainėje https://www.lb.lt/lt/prasymo-pateikimo-tvarka.
5612. Duomenų subjektas dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.vdai.lrv.lt).
5613. Daugiau informacijos apie Lietuvos banko tvarkomus asmens duomenis ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą duomenų subjektas gali rasti Lietuvos banko interneto svetainėje https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga.

VII SKYRIUS
GINČŲ SPRENDIMAS

57.  Visi nesutarimai, kilę tarp pirkėjo ir Lietuvos banko dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
58.  (Lietuvos banko valdybos pirmininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V 2022/(1.7.E-4505)-02-82 redakcija)
Pirkėjas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į Lietuvos banką raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:
       58.1. siunčiant el. paštu [email protected];
       58.2. į elektroninio pristatymo dėžutę adresu 188607684;
       58.3. siunčiant paštu adresu: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius;
       58.4. įdedant į Lietuvos banko korespondencijai skirtą dėžę adresu: Totorių g. 4, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.;
       58.5.  tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką adresu: Totorių g. 4, Vilnius.
59.   Pirkėjas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas [email protected], telefonas (8  5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60.    Kitiems šiose taisyklėse neaptartiems klausimams, susijusiems su prekių pardavimu el. parduotuvėje, taikomos Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių nuostatos.

__________________