Nominalo valiuta
Monetos rūšis
Monetos porūšis
Metalas
Monetų serijos
Ypatumai
Informuojame, kad Lietuvos bankas išleido 2 eurų proginę monetą „Kartu su Ukraina“. Kiekvieno jūsų, perkančio monetą, pagalba Ukrainai – 10 eurų, bendra monetos kaina – 14,52 Eur.


LIETUVOS BANKO ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS VEIKIMO TAISYKLĖS


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos banko elektroninės parduotuvės veikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama Lietuvos banko išleidžiamų numizmatinių vertybių (toliau – numizmatinės vertybės) ir kitų prekių (toliau visi kartu – prekės) pardavimo per Lietuvos banko (buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 6; juridinio asmens kodas 188607684; nemokama informacinė linija 8 800 50 500; Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės (toliau – elektroninio pristatymo dėžutė) adresas 188607684; el. paštas [email protected]) elektroninę parduotuvę: www.monetos.lb.lt (toliau – el. parduotuvė), tvarka bei Lietuvos banko ir pirkėjo tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
2.1. Įtartina piniginė operacija – piniginė operacija, susijusi su turtu, kuris, kaip įtariama, yra tiesiogiai arba netiesiogiai gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje ir (arba) yra, kaip įtariama, susijęs su teroristų finansavimu. Įtartinos piniginės operacijos nustatomos atsižvelgiant į Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašą, patvirtintą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-240 „Dėl Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo.
2.2. Proginės eurų monetos su Lietuvos nacionaline puse – 2014 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 729/2014 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų apibrėžtos proginės eurų monetos, turinčios Lietuvos nacionalinę pusę, išskyrus progines eurų monetas, kurios yra Lietuvos banko numizmatinės vertybės pagal Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“;
2.3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Numizmatinių vertybių pardavimo taisyklės).
3. Lietuvos bankas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles. Perkant el. parduotuvėje, taikoma Taisyklių redakcija, galiojusi užsakymo pateikimo metu.
4. Lietuvos bankas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
5. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
5.2.  nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
5.3. juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.
6. Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į el. parduotuvės techninius pajėgumus, turi teisę riboti pirkėjų skaičių. 
7. Lietuvos bankas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti pirkėjui galimybę pirkti el. parduotuvėje, jeigu pažeidžiami Taisyklių reikalavimai arba pirkėjas mėgina pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui, arba atlieka veiksmus, susijusius su pirkimu el. parduotuvėje, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriesiems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto, įskaitant Lietuvos banką, galimybėms konkuruoti.
71. Lietuvos bankas bet kuriuo metu, kilus įtarimui, kad pirkėjas galbūt atlieka įtartiną piniginę operaciją, gali sustabdyti pirkėjo galimybę pirkti el. parduotuvėje ir atlikti papildomą patikrą, taip pat paprašyti pirkėjo, kad jis pateiktų turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, šaltiniui nustatyti reikalingus dokumentus. Lietuvos bankas ne vėliau kaip per 3 darbo valandas nuo piniginės operacijos sustabdymo momento apie sustabdytą piniginę operaciją praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT).
72. Lietuvos bankas, atlikdamas papildomą patikrą:
72.1. pateikia pirkėjui užpildyti fizinio ir (arba) juridinio asmens anketos formas (Taisyklių 3 ir 4 priedai);
72.2. paprašo pirkėjo, kad jis pateiktų turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, šaltiniui nustatyti reikalingus dokumentus (pvz., duomenys apie pirkėjo darbo vietą, atlyginimą, įvykdytus sandorius, pirkimo–pardavimo sutartis, paslaugų teikimo sutartis, gautą palikimą, dividendus, paskolas, dovanas, santuokos nutraukimo susitarimus tokia apimtimi, kuri patvirtintų turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, šaltinį, finansinės atskaitomybės dokumentus, teiktas pajamų ar turto deklaracijas ir pan.);
72.3. tikrina viešai prieinamą informaciją, galinčią patvirtinti ar paneigti pirkėjo turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, šaltinį (pvz., informaciją apie turto pardavimą, gaunamą atlyginimą einant svarbias viešąsias pareigas ir pan.).
7.3. Sustabdyta įtartina piniginė operacija atnaujinama, jeigu per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie tokią piniginę operaciją pateikimo FNTT dienos negaunama įpareigojimo vykdyti laikiną nuosavybės teisių apribojimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.
7.4. Jeigu įtartina piniginė operacija dėl jos atlikimo būdo ar kitų aplinkybių nebuvo sustabdyta ir buvo įvykdyta, Lietuvos bankas, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tokių žinių ar įtarimų atsiradimo dienos, turi pranešti FNTT, jeigu žino arba įtaria, kad bet kokios vertės turtas yra tiesiogiai arba netiesiogiai gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje, taip pat jeigu žino arba įtaria, kad šis turtas yra susijęs su teroristų finansavimu.
8. El. parduotuvėje informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

II SKYRIUS
PREKIŲ PARDAVIMO PRADŽIA IR KIEKIS

9. Numatomos išleisti numizmatinės vertybės išankstinio pardavimo el. parduotuvėje pradžia – 5 darbo dienos iki jos išleidimo į apyvartą dienos, nuo 8.00 val. Lietuvos laiku. Nuo numizmatinės vertybės išankstinio pardavimo pradžios iki jos išleidimo į apyvartą dienos 24.00 val. Lietuvos laiku ribojama, kiek vienetų numatomų išleisti numizmatinių vertybių el. parduotuvėje leidžiama įsigyti vienam pirkėjui.
10. Nuo numatomos išleisti numizmatinės vertybės išankstinio pardavimo el. parduotuvėje pradžios iki jos išleidimo į apyvartą dienos 24.00 val. Lietuvos laiku vienam pirkėjui leidžiama įsigyti  tiek vienodų numizmatinių vertybių:
10.1. kolekcinių eurų ir euro centų monetų, nukaldintų iš tauriųjų metalų, – ne daugiau kaip po 1 vienetą;
10.2. kolekcinių eurų ir euro centų monetų, nukaldintų ne iš tauriųjų metalų, – ne daugiau kaip po 5 vienetus;
10.3. kolekcinių eurų ir euro centų monetų rinkinių – ne daugiau kaip po 2 vienetus;
10.4. proginių eurų ir euro centų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinėje pakuotėje – ne daugiau kaip po 2 vienetus;
10.5. apyvartinių eurų ir euro centų monetų su Lietuvos nacionaline puse rinkinių numizmatinėje pakuotėje – ne daugiau kaip po 2 vienetus;
10.6. suvenyrų iš litų banknotų ir monetų, paskelbtų mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d., arba jų rinkinių numizmatinėje pakuotėje – ne daugiau kaip po 2 vienetus.
11. Pasibaigus Taisyklių 9 punkte nustatytam laikotarpiui, el. parduotuvėje parduodamų numizmatinių vertybių, nurodytų Taisyklių 10 punkte, kiekis neribojamas, tačiau Lietuvos bankas gali nustatyti, kiek daugiausia vienetų tokių numizmatinių vertybių el. parduotuvėje leidžiama įsigyti pirkėjui vieno pirkimo metu.
12. Proginės eurų monetos su Lietuvos nacionaline puse el. parduotuvėje parduodamos tik ritinėliais. Numatomų išleisti proginių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse išankstinio pardavimo el. parduotuvėje pradžia – 5 darbo dienos iki jų išleidimo į apyvartą dienos, nuo 8.00 val. Lietuvos laiku. Proginių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse vienam pirkėjui leidžiama įsigyti:
12.1. ne daugiau kaip 5 ritinėlius vienodų monetų vieną kartą nuo jų išankstinio pardavimo el. parduotuvėje pradžios iki išleidimo į apyvartą dienos 24.00 val. Lietuvos laiku;
12.2. ne daugiau kaip 5 ritinėlius vienodų monetų arba nuo 2,5 iki 5 proc. viso vienodų monetų tiražo  vieną kartą per dieną nuo išleidimo į apyvartą dienos 24.00 val. Lietuvos laiku.
13. Litų banknotų, nepaskelbtų mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d., jų rinkinių, taip pat litų ir lito centų monetų (kolekcinių (proginių), jų rinkinių, kolekcinių (proginių) apyvartinių monetų numizmatinėje pakuotėje, jų rinkinių), paskelbtų mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d., ir kitų nei Taisyklių 10 punkte nurodytų prekių galima įsigyti nuo jų pardavimo el. parduotuvėje pradžios be apribojimų.
 

III SKYRIUS
PRISIJUNGIMAS PRIE EL. PARDUOTUVĖS

14. Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys prie el. parduotuvės jungiasi tik per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Prisijungus prie el. parduotuvės, norint joje pirkti pirmą kartą, būtina nurodyti šią informaciją:
14.1. fizinio asmens gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį telefoną, el. paštą;
14.2. juridinio asmens kodą, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, registracijos vietos adresą, kontaktinį telefoną, el. paštą.
15. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, užsienio valstybėje įsteigti juridiniai asmenys el. parduotuvėje registruojasi tiesiogiai. Pirmą kartą registruodamiesi el. parduotuvėje turi nurodyti šią informaciją:
15.1. fizinis asmuo – vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį telefoną, el. pašto adresą;
15.2. juridinis asmuo – pavadinimą, vadovo arba kito jo įgalioto fizinio asmens vardą ir pavardę, kodą, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, registracijos vietos adresą, kontaktinį telefoną, el. paštą.
151. Registracijos į el. parduotuvę metu Lietuvos banko parinktas paslaugų teikėjas identifikuoja besiregistruojančio pirkėjo (užsienio valstybių piliečio ir asmens be pilietybės) asmens tapatybę, patikrindamas, ar pirkėjo asmens duomenys atitinka jo asmens dokumentuose nurodytus asmens duomenis.
152. Kad būtų atlikti Taisyklių 151 punkte nurodyti veiksmai, Lietuvos bankas nurodo savo parinktam paslaugų teikėjui besiregistruojančio pirkėjo (užsienio valstybių piliečio ir asmens be pilietybės) vardą ir pavardę, o pirkėjas Lietuvos banko parinktam paslaugų teikėjui pateikia savo galiojantį asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą arba Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų I priede nustatytus reikalavimus (toliau – asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas).
153. Lietuvos banko parinktas paslaugų teikėjas patikrina besiregistruojančio pirkėjo (užsienio valstybių piliečio ir asmens be pilietybės) tapatybę Taisyklių 151 punkte nurodytais tikslais savo naudojamomis informacinėmis asmens tapatybės patikros sistemomis, naudodamasis tiesioginiu vaizdo perdavimu, kurio metu fiksuojamas pirkėjo veido atvaizdas ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumento originalas (vaizdo arba nuotraukos perdavimo būdu), ir apie teigiamus patikrinimo rezultatus informuoja Lietuvos banką.

Taisyklių 16 punktas netenka galios nuo 2024 m. kovo 5 d.

16. Nepateikus Taisyklių 14 ir 15 punktuose nurodytų privalomų pateikti duomenų, Lietuvos bankas neregistruoja fizinio arba juridinio asmens.
17. Prieš prisiregistruodamas į el. parduotuvę, fizinis arba juridinis asmuo privalo patvirtinti, kad susipažino su Taisyklėmis, paspausdamas „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“. Fiziniam arba juridiniam asmeniui nesuteikiama galimybė prisiregistruoti į el. parduotuvę, jeigu jis nepatvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis.
18. Lietuvos bankas per 1 darbo dieną nuo užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens registracijos dienos patvirtina jo registraciją.
19. Pirkėjas, praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsdamas informuoti Lietuvos banką el. paštu [email protected]. Lietuvos bankas nėra laikomas atsakingu už žalą, padarytą pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie el. parduotuvės su pirkėjo prisijungimo duomenimis.
20. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos duomenys, pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Lietuvos bankas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią pirkėjui ir (arba) tretiesiems asmenims dėl pirkėjo nurodytų neteisingų ir (arba) neišsamių asmens duomenų.
21. Pirkėjas (juridinis asmuo), norintis, kad būtų pakeisti jo registracijos ar kontaktiniai duomenys arba panaikinta registracija el. parduotuvėje, turi pateikti prašymą Lietuvos bankui. Pirkėjas (fizinis asmuo), norintis, kad Lietuvos bankas ištaisytų jo registracijos ar kontaktinius duomenis, arba panaikintų registraciją el. parduotuvėje, turi kreiptis į Lietuvos banką Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-86 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
22. Fizinis ar juridinis asmuo bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, gali pateikti el. paštu [email protected], nurodydamas savo kontaktinius duomenis (vardas ir pavardė, pavadinimas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas). Lietuvos bankas šiuos asmens duomenis naudos pateikdamas atsakymą. Šios nuostatos netaikomos sprendžiant su konkrečios prekių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymu, vykdymu ar nutraukimu susijusius klausimus, nurodytus Taisyklių 49 ir 71 punktuose.
23. Lietuvos bankas gali siųsti fiziniam ar juridiniam asmeniui informacinius pranešimus apie prekes (naujienlaiškius) tik esant to asmens sutikimui tvarkyti jo pateiktus Lietuvos bankui duomenis rinkodaros tikslu. Fizinis ar juridinis asmuo savo sutikimą išreiškia užsakydamas naujienlaiškius Lietuvos banko interneto tinklalapyje https://monetos.lb.lt. Pirkėjas savo sutikimą gauti naujienlaiškius gali pažymėti ir el. parduotuvėje, atitinkamame lauke.
24. Fizinis ar juridinis asmuo bet kuriuo metu el. parduotuvėje arba gautame naujienlaiškyje nurodytu būdu gali atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo pateiktus duomenis rinkodaros tikslu ir atsisakyti Lietuvos banko siunčiamų naujienlaiškių.

IV SKYRIUS
PREKIŲ PASIRINKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKA BEI TERMINAI

25. Prekių kainos el. parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, jeigu jis taikomas. Jeigu prekei taikoma nuolaida vadovaujantis Numizmatinių vertybių pardavimo taisyklėmis, taip pat nurodoma ankstesnė prekės kaina, kuri buvo taikoma per 30 dienų laikotarpį iki nuolaidos pritaikymo dienos. Kai prekės kaina mažinama laipsniškai, ankstesne kaina yra laikoma prekės kaina, buvusi iki pirmojo jos sumažinimo.  
26. Pasirinktas prekes pirkėjas įkelia į „Pirkėjo krepšelį“ ir privalo nurodyti reikalaujamą informaciją, kaip nurodyta el. parduotuvėje.
27. Prieš sumokėdamas už pasirinktas prekes, pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, paspausdamas „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“. Pirkėjui nesuteikiama galimybė užsisakyti prekių, jeigu jis nepatvirtina susipažinimo su Taisyklėmis.
28. Pirkėjas sumoka už pasirinktas prekes eurais vienu iš šių būdų:
28.1. per elektroninę bankininkystę, jungdamasis prie Lietuvos Respublikoje registruotų kredito įstaigų;
28.2. mokėjimo kortele;
28.3. per mobiliųjų mokėjimų platformą.
29. Sumokėti už pasirinktas prekes pirkėjas turi per 20 min. Šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo pirmosios prekės įkėlimo į „Pirkėjo krepšelį“ momento. Papildomai skiriama 150 min. mokėjimo patvirtinimui gauti. Mokėjimo patvirtinimas matomas el. parduotuvės pirkėjo paskyroje ir gali būti išsiųstas pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. PVM sąskaita faktūra matoma el. parduotuvės pirkėjo paskyroje.
30. Per Taisyklių 29 punkte nurodytą terminą pirkėjui nesumokėjus arba Lietuvos bankui negavus mokėjimo patvirtinimo, pirkėjo pasirinktos prekės išimamos iš „Pirkėjo krepšelio“ ir grąžinamos parduoti el. parduotuvėje.
31. Kai Lietuvos bankas gauna mokėjimo patvirtinimą, laikoma, kad tarp pirkėjo ir Lietuvos banko yra sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis. Lietuvos bankas neatsako už tai, kad pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo Taisyklių 29 punkte nurodytomis sąlygomis. 

V SKYRIUS
PREKIŲ ATSIĖMIMAS

32. Pirkėjas pasirenka vieną iš šių prekių atsiėmimo būdų:
32.1. nemokamą prekių atsiėmimą Lietuvos banko kasoje Vilniuje, Žirmūnų g. 151, arba Kaune, Maironio g. 25;
32.2.  prekių pristatymą pirkėjo nurodytu adresu už pašto paslaugą sumokant prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu;
32.3. prekių atsiėmimą iš pašto siuntų savitarnos terminalo už pašto paslaugą sumokant prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu.
33. Pirkėjas turi teisę iki užsakymo įvykdymo prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu pasirinktą Taisyklių 32.1 papunktyje nurodytą atsiėmimo būdą pakeisti į vieną iš Taisyklių 32.2 arba 32.3 papunkčiuose nurodytų atsiėmimo būdų ir atvirkščiai. Pirkėjas, pakeitęs prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu pasirinktą Taisyklių 32.1 papunktyje nurodytą atsiėmimo būdą į vieną iš Taisyklių 32.2 arba 32.3 papunkčiuose nurodytų atsiėmimo būdų, privalo sumokėti mokestį už prekių pristatymo paslaugą. Pirkėjui, pakeitusiam vieną iš Taisyklių 32.2 arba 32.3 papunkčiuose nurodytų atsiėmimo būdų į Taisyklių 32.1 papunktyje nurodytą atsiėmimo būdą, sumokėtas mokestis už prekių pristatymo paslaugą negrąžinamas. Užsakymo įvykdymu Taisyklių 32.2 arba 32.3 papunkčiuose nurodytų atsiėmimo būdų atvejais laikytinas prekių supakavimas ir paruošimas išsiuntimui Lietuvos banke, apie jį pirkėjas informuojamas pranešimu.
34. Prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu pasirinkto Taisyklių 32.1 papunktyje nurodyto prekių atsiėmimo būdo, t. y. pasirinktos Lietuvos banko kasos, pirkėjas vienašališkai keisti negali. Jeigu pirkėjas iš anksto raštu arba registracijos duomenyse savo nurodytu el. paštu paprašo, Lietuvos bankas gali pakeisti Lietuvos banko kasą (Vilniuje, Žirmūnų g. 151, arba Kaune, Maironio g. 25), kurioje pirkėjas galės atsiimti prekes. Prašymo pakeisti Lietuvos banko kasą pateikimas neatleidžia pirkėjo nuo pareigos atsiimti prekes per Taisyklių 36.4 papunktyje nustatytą terminą.
35. Pirkėjas įsipareigoja el. parduotuvėje nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, kontaktinį telefoną ir el. pašto adresą. Pirkėjui tenka atsakomybė dėl visų klaidų, netiksliai arba neteisingai nurodytos pristatymo vietos ir savo kontaktinių duomenų.
36. Prekių atsiėmimo Lietuvos banko kasose tvarka:
36.1. Lietuvos banko kasose pirkėjas turi pateikti galiojantį asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, kuriame būtų asmens fotografija ir parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas), ir užsakymo numerį;
36.2. atsiimdamas kito pirkėjo (fizinio asmens) vardu el. parduotuvėje įsigytas prekes, atsiimantis asmuo turi pateikti savo asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, kuriame būtų asmens fotografija ir parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas), užsakymo numerį ir įgaliojimą, patvirtintą notarine tvarka, o kai įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir duotas jį įregistruojant Įgaliojimų registre, – įgaliojimą identifikuojančius duomenis;
36.3. juridinio asmens prekes gali atsiimti juridinio asmens vadovas arba kitas jo įgaliotas fizinis asmuo. Juridinio asmens vadovas turi pateikti savo asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, kuriame būtų fotografija ir parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas), užsakymo numerį, o juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo – ir rašytinį juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą lietuvių arba anglų kalba;
36.4. pirkėjas, pirkęs prekes išankstinio pardavimo metu, turi atsiimti prekes per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo įsigytų numizmatinių vertybių išleidimo į apyvartą arba pardavimo pirmosios dienos, o kitais atvejais – per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis;
36.5. pirkėjo pageidavimu Lietuvos banko kasose išrašoma PVM sąskaita faktūra.
37. Nupirktos išankstinio pardavimo metu prekės išsiunčiamos pirkėjui per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo įsigytų numizmatinių vertybių išleidimo į apyvartą arba pardavimo pirmosios dienos, o kitais atvejais – per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis.
38. Proginių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse pirkėjai, įsigiję nuo 2,5 iki 5 proc. viso konkrečių monetų tiražo, monetas gali atsiimti tik savo pasirinktoje Lietuvos banko kasoje ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų nuo mokėjimo patvirtinimo, nurodyto Taisyklių 29 punkte, gavimo dienos iš anksto el. pašto adresu [email protected] suderintu laiku.  
39. Prekių pristatymo pirkėjo nurodytu adresu atveju pirkėjas įsipareigoja savo nurodytu adresu prekes priimti pats arba per įgaliotą asmenį ir pateikti Taisyklių 36.1–36.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Prekių atsiėmimo iš pašto siuntų savitarnos terminalo atveju pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti iš savo pasirinkto pašto siuntų savitarnos terminalo.
40. Prekių pristatymui taikomos pašto paslaugos teikėjo nustatytos sąlygos.
41. Už prekių pristatymo paslaugas ir prekių draudimą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės skiltyje „Pristatymas“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo ir draudimo mokesčius sumoka pirkėjas. Lietuvos bankas proginių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse pirkėjams, įsigyjantiems nuo 2,5 iki 5 proc. viso monetų tiražo, taiko 2 Eur užsakymo administravimo mokestį. Užsakymo administravimo mokestis taikomas pirkėjams, perkantiems daugiau kaip 2 kilogramus vienodų proginių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse ritinėliais, už kiekvieną kilogramą jų neapvalinant.
 

VI SKYRIUS
PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

42. Pirkėjui neatsiėmus prekių Lietuvos banko kasose per Taisyklių 36.4 papunktyje nustatytą terminą, Lietuvos bankas savo nuožiūra reikalauja iš pirkėjo vykdyti sutartį arba be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia sutartį. Nutraukus sutartį, pirkėjas sumoka Lietuvos banko patirtas papildomas išlaidas, jeigu tokių buvo, kurios išskaičiuojamos iš prekių pardavimo kainos, o likusi prekių pardavimo kainos dalis pervedama į pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekes.
43. Pašto paslaugos teikėjui neradus adresato arba prekių neatsiėmus iš pašto siuntų savitarnos terminalo, prekės grąžinamos Lietuvos bankui. Lietuvos bankas informuoja pirkėją ir pirkėjo pateiktu el. pašto adresu nurodo galimybę per 10 darbo dienų atsiimti prekes Lietuvos banko kasose.
44. El. laiško išsiuntimas pirkėjui prilyginamas pirkėjo informavimui, įskaitant ir tuos atvejus, kai pirkėjas nurodė el. pašto adresą, kuriuo negalima pateikti Lietuvos banko informacijos.
45. Lietuvos bankui informavus pirkėją Taisyklių 43 punkte nustatytu būdu, tačiau jam neatsiėmus prekių Lietuvos banko kasose per Taisyklių 43 punkte nustatytą terminą, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pirkėjas buvo informuotas apie galimybę atsiimti prekes Lietuvos banko kasose, Lietuvos bankas savo nuožiūra reikalauja iš pirkėjo vykdyti sutartį arba be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia sutartį. Nutraukus sutartį, pirkėjas sumoka Lietuvos banko patirtas papildomas išlaidas, jeigu tokių buvo, kurios išskaičiuojamos iš prekių pardavimo kainos, o likusi prekių pardavimo kainos dalis pervedama į pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekes.
46. Pirkėjui per Taisyklių  43 punkte nustatytą terminą, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pirkėjas buvo informuotas apie galimybę atsiimti prekes Lietuvos banko kasose, atvykus atsiimti prekių, Lietuvos bankas jas atiduoda.
47. Pašto paslaugos teikėjui praradus prekę ne dėl pirkėjo kaltės, pirkėjui pakartotinai išsiunčiama jo įsigyta prekė, jeigu tokia pati prekė yra el. parduotuvėje. Neturint pirkėjo įsigytos prekės el. parduotuvėje, pirkėjui grąžinama prekės pardavimo kaina, pristatymo, draudimo ir užsakymo administravimo (jeigu toks buvo sumokėtas) mokesčiai, pervedant lėšas į jo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę.
48. Jeigu prekė nebuvo parduota dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo, nurodyto Taisyklių 29 punkte, Lietuvos bankas nedelsdamas informuoja pirkėją pirkėjo nurodytu el. paštu. Pirkėjui grąžinama pinigų suma, už kurią pirkėjas pirko prekę ir sumokėjo pristatymo, draudimo ir užsakymo administravimo (jeigu toks buvo sumokėtas) mokesčius, pervedant lėšas į jo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę.
49. Pirkėjui el. parduotuvėje pateikiama informacija apie nuotolinės sutarties atsisakymą (Taisyklių 1 priedas). Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos, pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (Taisyklių 2 priedas) el. paštu [email protected] arba Lietuvos banko kasose: Vilniuje, Žirmūnų g. 151, arba Kaune, Maironio g. 25. Pirkėjas, pasinaudojęs savo teise atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, privalo grąžinti Lietuvos bankui įsigytas prekes per Taisyklių 53 punkte nustatytą terminą.  
50. Taisyklių 49 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą laikytinas vartotoju, t. y. fiziniu asmeniu, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiančiu sudaryti sutartis.
51. Prekių grąžinimo sąlygos nurodytos informacijoje apie nuotolinės sutarties atsisakymą (Taisyklių 1 priedas).
52. Pirkėjui, grąžinusiam prekę Taisyklių 49 punkte nurodytu atveju, į jo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę, grąžinama pinigų suma, už kurią pirkėjas pirko prekę ir sumokėjo pristatymo, draudimo ir užsakymo administravimo (jeigu toks buvo sumokėtas) mokesčius. Prekės grąžinimo išlaidos tenka pirkėjui.
53. Pirkėjas Taisyklių 49 punkte nurodytu atveju prekes privalo grąžinti Lietuvos bankui per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Lietuvos bankui dienos.
54. Pinigai pirkėjui pervedami:
54.1. Taisyklių 42 ir 45 punktuose nurodytais atvejais – per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pasibaigė laikotarpis, per kurį pirkėjas turėjo atsiimti prekę;
54.2. Taisyklių 47 ir 48 punktuose nurodytais atvejais – per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai Lietuvos bankas sužinojo apie prarastą prekę ne dėl pirkėjo kaltės arba pavėluotą mokėjimo patvirtinimą.
54.3. Taisyklių 49 punkte nurodytu atveju – per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos, tačiau ne anksčiau, nei pirkėjas grąžins prekę (prekes), už kurią (kurias) lėšos pervedamos.
55. Mokėjimo paslaugų teikėjų taikomus atlygius, susijusius su mokėjimo pavedimo vykdymu Taisyklių 42 ir 45 punktuose nurodytais atvejais, padengia pirkėjas, o Taisyklių 47–49 punktuose nurodytais atvejais – Lietuvos bankas.
56.  Numizmatinėms vertybėms suteikiama dvejų metų, skaičiuojant nuo numizmatinės vertybės perdavimo pirkėjui dienos, kokybės garantija. Pirkėjas, kreipdamasis dėl prekės garantinio aptarnavimo, privalo pateikti numizmatinės vertybės įsigijimo dokumentus.

VII SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

57. Lietuvos bankas tvarko duomenų subjekto – pirkėjo (fizinio asmens) ir pirkėjo (juridinio asmens) atstovo, asmens, davusio sutikimą tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu (užsisakiusio naujienlaiškius) arba pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, – asmens duomenis, Taisyklių nustatyta tvarka pateiktus duomenų subjekto, gautus per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, iš mokėjimo už prekes (mokėjimų tarpininkavimo) paslaugų teikėjo, pateiktus pirkėjo (juridinio asmens) atstovo arba gautus tikrinant viešai prieinamą informaciją, (toliau – asmens duomenys):
57.1. Taisyklių 14 ir 15 punktuose nurodytus registracijos el. parduotuvėje duomenis, gaunamus iš pirkėjo ir (arba) per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ pirkėjui registruojantis elektroninėje parduotuvėje ar jungiantis prie jos. Pirkėjo identifikavimo kodas, operacijos atlikimo data ir laikas, veiksmų žurnalai el. parduotuvėje suformuojami automatiškai;
57.2. pirkėjo (juridinio asmens) atstovo duomenis (vardas ir pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo), gaunamus iš pirkėjo (juridinio asmens) atstovo ir (arba) per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ šiam atstovui atstovaujamo pirkėjo (juridinio asmens) vardu registruojantis el. parduotuvėje ar per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ jungiantis prie jos. Veiksmų žurnalai el. parduotuvėje suformuojami automatiškai;
57.3. pirkimo duomenis (operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, prekių apibūdinimas ir kiekis, prekių vertė,  Taisyklių  41 punkte nurodytos išlaidos), gaunamus iš pirkėjo užsakymo pateikimo momentu. Operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai el. parduotuvėje suformuojami automatiškai;
57.4. mokėjimo duomenis (operacijos atlikimo data ir laikas, mokėjimo patvirtinimas, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, sumokėta suma), gaunamus iš mokėjimo už prekes (mokėjimų tarpininkavimo) paslaugų teikėjo;
57.5. pirkėjo, nurodyto Taisyklių 36.1 papunktyje, duomenis (vardas ir pavardė, kiti asmens duomenys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente), gaunamus iš pirkėjo atsiimant prekes Lietuvos banko kasoje. Operacijos atlikimo data ir laikas el. parduotuvėje suformuojami automatiškai;
57.6. pirkėjo atstovo, nurodyto Taisyklių 36.2 arba 36.3 papunktyje, duomenis (vardas ir pavardė, kiti asmens duomenys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente, atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys įgaliojime), gaunamus iš pirkėjo atstovo atsiimant prekes Lietuvos banko kasoje;
57.7. prekių pristatymo duomenis (pirkėjo nurodytos vietos adresas, kontaktinis telefonas ir el. pašto adresas), gaunamus iš pirkėjo užsakymo pateikimo momentu;
57.8. kontaktinius duomenis (el. pašto adresas), gaunamus iš asmens, duodančio sutikimą tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu (užsisakančio naujienlaiškius);
57.9. pirkėjo asmens duomenis, esančius pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (vardas ir pavardė, pirkimo duomenys, kontaktiniai duomenys, parašas ir kt.) (išskyrus asmens duomenis, nurodytus Taisyklių 57.11 papunktyje), gaunamus iš pirkėjo (pirkėjo atstovo) pateikiant Lietuvos bankui šiuos dokumentus;
57.10. pirkėjo atstovo asmens duomenis, esančius pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys įgaliojime, parašas, kt.), gaunamus iš pirkėjo atstovo pateikiant Lietuvos bankui šiuos dokumentus;
57.11.  kontaktinius duomenis (kontaktinis telefonas ir el. pašto adresas), gaunamus iš bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, pateikiančio asmens šio klausimo pateikimo momentu.
57.12. Taisyklių 3 priede nurodyto pirkėjo (fizinio asmens) duomenis (vardas ir pavardė, asmens kodas, užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su asmens nuotrauka pavadinimas ir numeris, vardas ir pavardė, nuotrauka, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė, kiti asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopijoje, telefono numeris, el. pašto adresas, turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, šaltinis ir šiuos duomenis patvirtinančiuose dokumentuose esanti informacija, parašas), gaunamus iš pirkėjo, pirkėjui pateikus užpildytą Taisyklių 3 priedą, turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, gavimo šaltinį patvirtinančiuose dokumentuose (pvz., duomenys apie pirkėjo darbo vietą, atlyginimą, įvykdytus sandorius, paslaugų teikimo sutartis, gautą palikimą, dividendus, paskolas, dovanas, santuokos nutraukimo susitarimus tokia apimtimi, kuri patvirtintų turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, šaltinį, finansinės atskaitomybės dokumentus, teiktas pajamų ar turto deklaracijas ir pan.), gaunamuose iš pirkėjo, esančius duomenis ir pirkėjo duomenis (pvz., viešai prieinamą informaciją apie turto pardavimą, gaunamą atlyginimą einant svarbias viešąsias pareigas ir pan.), gaunamus tikrinant viešai prieinamą informaciją;
57.13. Taisyklių 4 priede nurodytų pirkėjo (juridinio asmens) atstovo, vadovo ir fizinių asmenų, kurie yra pirkėjo savininkai arba jį kontroliuoja tiesiogiai, turėdami arba kontroliuodami 25 procentus ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių, duomenis (atstovo vardas ir pavardė, asmens kodas, užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), parašas; vadovo vardas ir pavardė, asmens kodas, užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą); fizinių asmenų, kurie yra pirkėjo savininkai arba jį kontroliuoja, tiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 procentus ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių, vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), kontroliuojama akcijų ar balsavimo teisių dalis (proc.), gaunamus iš pirkėjo (juridinio asmens) atstovo, pirkėjo (juridinio asmens) atstovui pateikus užpildytą Taisyklių 4 priedą, turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, šaltinį patvirtinančiuose dokumentuose (pvz., įvykdyti sandoriai, paslaugų teikimo sutartys, pirkimo-pardavimo sutartys, finansinės atskaitomybės dokumentai ir pan.), gaunamuose iš pirkėjo (juridinio asmens) atstovo, esančius duomenis ir duomenis (pvz., informaciją apie turto pardavimą, gaunamą atlyginimą einant svarbias viešąsias pareigas ir pan.), gaunamus tikrinant viešai prieinamą informaciją.
58. Lietuvos bankas asmens duomenis tvarko siekdamas šių tikslų:
58.1. apsaugoti viešąjį interesą ir sudaryti vienodas sąlygas asmenims pasinaudoti Lietuvos banko teikiamomis paslaugomis (pirkėjo identifikavimo kodas, vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), telefonas, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių pristatymo vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, prekių vertė, sumokėta suma, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai; pirkėjo (juridinio asmens) atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo, veiksmų žurnalai);
58.2. sudaryti ir įvykdyti numizmatinių vertybių pirkimo–pardavimo sutartis arba imtis veiksmų prieš sudarant šias sutartis (pirkėjo identifikavimo kodas, vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), telefonas, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių pristatymo vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, mokėjimo patvirtinimas, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, prekių vertė, sumokėta suma, sumokėtos prekių pristatymo ir draudimo išlaidos, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (išskyrus nurodytus Taisyklių 58.7 papunktyje); pirkėjo atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys įgaliojime, operacijos atlikimo data, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose);
58.3. nustatyti Lietuvos banko kliento ir jo atstovo tapatybę – pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje arba besijungiančio prie jos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefonas, el. pašto adresas; pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje arba besijungiančio prie jos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, (juridinio asmens) atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo; pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje ne per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas; pirkėjo, atsiimančio įsigytas prekes Lietuvos banko kasose, jo atstovo duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente su asmens fotografija ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas);
58.4. užtikrinti tinkamą dokumentų ir kitos informacijos apie prekybą numizmatinėmis vertybėmis išsaugojimą, jų autentiškumą ir turinio vientisumą (pirkėjo vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, sumokėta suma, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (išskyrus nurodytus Taisyklių 55.7 papunktyje); pirkėjo atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose, asmens duomenys, esantys įgaliojime; kito asmens, užsakiusio naujienlaiškius, el. pašto adresas; asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas);
58.5. rinkodaros tikslu (pirkėjo, kito asmens, davusių sutikimą tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu (užsisakiusių naujienlaiškius), el. pašto adresai, veiksmų žurnalai);
58.6. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir išsaugoti informaciją apie dėl to sudaromų sutarčių vykdymo veiksmus, teisėtais Lietuvos banko interesais teikti Lietuvos banko klientų poreikius atitinkančias paslaugas ir teisminių ginčų ar pretenzijų nagrinėjimo metu turėti įrodymus ir veiksmingas savo teisių gynimo priemones (visi Taisyklių 58.1–58.5 ir 58.7 papunkčiuose nurodyti duomenys, išskyrus atsiimant prekę Lietuvos banko kasose pateikiamus duomenis, esančius asmens tapatybės patvirtinimo dokumente);
58.7.  informuoti duomenų subjektą jam aktualiais su numizmatinių vertybių įsigijimu susijusiais klausimais (asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, telefonas, el. pašto adresas).
58.8. pinigų plovimo prevencijos:
58.8.1. vardas ir pavardė, asmens kodas, užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su asmens nuotrauka pavadinimas ir numeris, vardas ir pavardė, nuotrauka, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė, kiti asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopijoje, telefono numeris, el. pašto adresas, turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, gavimo šaltinis ir šiuos duomenis patvirtinančiuose dokumentuose esanti informacija, parašas, turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, šaltinį patvirtinančiuose dokumentuose (pvz., duomenys apie pirkėjo darbo vietą, atlyginimą, įvykdytus sandorius, paslaugų teikimo sutartis, gautą palikimą, dividendus, paskolas, dovanas, santuokos nutraukimo susitarimus tokia apimtimi, kuri patvirtintų turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, šaltinį, finansinės atskaitomybės dokumentus, teiktas pajamų ar turto deklaracijas ir pan.) esantys duomenys, kita viešai prieinama informacija (pvz., informacija apie turto pardavimą, gaunamą atlyginimą einant svarbias viešąsias pareigas ir pan.);
58.8.2. pirkėjo (juridinio asmens) atstovo vardas ir pavardė, asmens kodas, užsieniečio – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), parašas; vadovo vardas ir pavardė, asmens kodas, užsieniečio – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą); fizinių asmenų, kurie yra pirkėjo savininkai arba jį kontroliuoja tiesiogiai, turėdami arba kontroliuodami 25 procentus ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių, vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), kontroliuojama akcijų ar balsavimo teisių dalis (proc.), turto ir lėšų, susijusių su pirkimu, šaltinį patvirtinančiuose dokumentuose (pvz., įvykdyti sandoriai, paslaugų teikimo sutartys, pirkimo-pardavimo sutartys, finansinės atskaitomybės dokumentai ir pan.) esantys duomenys, kita viešai prieinama informacija (pvz., informacija apie turto pardavimą, gaunamą atlyginimą einant svarbias viešąsias pareigas ir pan.).
59. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a (Taisyklių 58.5 papunktyje nurodytu tikslu), b (Taisyklių 58.2 papunktyje nurodytu tikslu) ir c punktais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.4 straipsnio 3 dalimi ir 2.74 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 78 ir 80 straipsniais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 9 ir 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 12 ir 13 straipsniais, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, 5.21, 5.30, 5.40 ir 10.15 papunkčiais (Taisyklių 58.2 ir 58.4 papunkčiuose nurodytais tikslais), Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi (Taisyklių 58.8 papunktyje nurodytu tikslu), Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e (Taisyklių 58.1, 58.3 ir 58.7 papunkčiuose nurodytais tikslais) ir f (Taisyklių 58.6 papunktyje nurodytu tikslu) punktais, 7 straipsnio 1 dalimi (Taisyklių 58.4 papunktyje nurodytu tikslu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

60. Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos bankas, esantis adresu: Gedimino pr. 6, Vilnius; duomenų apsaugos pareigūno el. paštas [email protected].
61. Asmens duomenys Lietuvos banke saugomi nuo duomenų pateikimo dienos ir dar 730 dienų, skaičiuojant nuo vėlesnio veiksmo: pirkėjo paskutinio prisijungimo prie el. parduotuvės arba prekių pirkimo Lietuvos banko kasoje dienos, išskyrus šiuos asmens duomenis:
61.1. Taisyklių 58.2 papunktyje nurodytu tikslu pateikiamus atsiimant prekes Lietuvos banko kasose duomenis, esančius įgaliojime, su kuriais susipažįstama, tačiau šie duomenys nefiksuojami ir nesaugomi;
61.2. Taisyklių 58.3 papunktyje nurodytu tikslu pateikiamus atsiimant prekes Lietuvos banko kasose pirkėjo, atsiimančio įsigytas prekes Lietuvos banko kasose, jo atstovo duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente, su kuriais susipažįstama, tačiau šie duomenys nefiksuojami ir nesaugomi;
61.3.  Taisyklių 58.4 papunktyje nurodytu tikslu:
61.3.1. ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo duomenys ir asmens duomenys, esantys įgaliojime, – dešimt metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos;
61.3.2. sutikimai tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu ir jų atšaukimai – dvejus metus nuo sutikimo davimo arba tol, kol duomenų subjektas neatšaukė sutikimo, (atšaukimai – nuo sutikimo atšaukimo) momento ir dar dvejus metus nuo jo atšaukimo dienos;
61.3.3. asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (išskyrus Taisyklių 58.7 papunktyje nurodytus asmens duomenis), asmens duomenys, esantys įgaliojime, – nuo duomenų pateikimo ir dar penkerius metus nuo atsakymo pateikimo pirkėjui dienos;
61.3.4. asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, telefonas, el. pašto adresas – nuo duomenų pateikimo momento ir dar vienus metus nuo atsakymo pateikimo asmeniui dienos;
61.4. Taisyklių 58.5 papunktyje nurodytu tikslu – nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis davimo momento ir iki jo atšaukimo momento;
61.5. Taisyklių 58.6 papunktyje nurodytu tikslu – Taisyklių 61.3, 61.4 ir 61.6 papunkčiuose nustatytais atitinkamų duomenų saugojimo terminais;
61.6.  Taisyklių 58.7 papunktyje nurodytu tikslu – nuo duomenų pateikimo momento ir dar vienus metus nuo atsakymo pateikimo asmeniui dienos.
61.7. Taisyklių 58.8 papunktyje nurodytu tikslu – 8 metus nuo įtartinos piniginės operacijos atlikimo dienos.

62. Lietuvos bankas gali tvarkyti Taisyklių 57 punkte nurodytus ir kitus Lietuvos bankui pateikiamuose dokumentuose nurodytus asmens duomenis, bet tik Taisyklių  58 punkte nurodytais tikslais ir tiek, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktuose keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų ir ieškinių.
63. Lietuvos bankas pirkėjų duomenis teikia (atskleidžia) tretiesiems asmenims – mokėjimo už prekes (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugas, prekių pristatymo (pašto siuntų) paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams. Lietuvos bankas atskleidžia pirkėjų duomenis asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant el. parduotuvę (duomenų tvarkytojams), taip pat Lietuvos banko paslaugų teikėjams, kurie pagal sutartis su Lietuvos banku tvarko pirkėjo asmens duomenis ir teikia pirkėjo tapatybės identifikavimo paslaugas. Lietuvos bankas taip pat gali perduoti (atskleisti) Taisyklėse nustatyta tvarka tvarkomus asmens duomenis FNTT pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, taip pat kitiems asmenims, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
64. Duomenų subjektas turi teisę žinoti apie Lietuvos banko tvarkomus jo asmens duomenis. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos bankas neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenis, šio įstatymo pagrindais pateiktus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Lietuvos bankas taip pat neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą, jei taip nustatyta Europos Sąjungos teisės akte arba Lietuvos Respublikos įstatyme.
65. Duomenų subjektas, pateikęs prašymą Lietuvos bankui, teisės aktuose nustatytomis sąlygomis turi teisę susipažinti su Lietuvos banko tvarkomais savo asmens duomenimis, prašyti pateikti tvarkomų asmens duomenų kopiją, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą, taip pat turi teisę į asmens duomenų perkeliamumą ir teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Be to, pirkėjas turi teisę pasitikrinti savo asmens duomenis ir informaciją apie savo operacijas su prekėmis.
66. Duomenų subjektas, norėdamas įgyvendinti savo teises, turi kreiptis į Lietuvos banką Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-86 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
67. Išsamią informaciją apie prašymų pateikimo ir jų nagrinėjimo tvarką bei terminus duomenų subjektas gali rasti Lietuvos banko interneto svetainėje https://www.lb.lt/lt/prasymo-pateikimo-tvarka.
68. Duomenų subjektas dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.vdai.lrv.lt).
69.  Daugiau informacijos apie Lietuvos banko tvarkomus asmens duomenis ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą duomenų subjektas gali rasti Lietuvos banko interneto svetainėje https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga.
 

VIII SKYRIUS
GINČŲ SPRENDIMAS

70. Visi nesutarimai, kilę tarp pirkėjo ir Lietuvos banko dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
71. Pirkėjas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į Lietuvos banką raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:
71.1. siunčiant el. pašto adresu [email protected];
71.2. į elektroninio pristatymo dėžutę adresu 188607684;
71.3. siunčiant paštu adresu: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius;
71.4.  įdedant į Lietuvos banko korespondencijai skirtą dėžę adresu: Totorių g. 4, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.;
71.5. tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką adresu: Totorių g. 4, Vilnius.
72. Pirkėjas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas [email protected], telefonas (8  5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

73.         Kitiems Taisyklėse neaptartiems klausimams, susijusiems su prekių pardavimu el. parduotuvėje, taikomos Numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių nuostatos.

________

 
Lietuvos banko elektroninės parduotuvės
  veikimo taisyklių
         1 priedas


INFORMACIJA APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES ATSISAKYMĄ 

Teisė atsisakyti sutarties

1.  Jūs turite teisę atsisakyti sutarties per 14 kalendorinių dienų, nenurodydamas jokios priežasties, ir grąžinti iš Lietuvos banko elektroninėje
parduotuvėje www.monetos.lb.lt įsigytas numizmatines vertybes arba kitas prekes Lietuvos bankui.
2. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 kalendorinių dienų nuo dienos:
2.1. kurią gaunate užsakytą prekę;
2.2. kurią gaunate paskutinę prekę, jeigu vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai. 
3. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite Lietuvos bankui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, pateikdamas užpildytą pavyzdinę nuotolinės sutarties atsisakymo formą (Taisyklių 2 priedas) elektroniniu laišku el. pašto adresu [email protected]  arba  Lietuvos banko kasose: Vilniuje, Žirmūnų g. 151, arba Kaune, Maironio g. 25.
4. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, nurodyto 1 punkte, pakanka, jog 3 punkte nustatyta tvarka pranešite Lietuvos bankui, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
5. Lietuvos bankas nedelsdamas atsiųs Jums elektroniniu paštu patvirtinimą, kad gavo Jūsų sutarties atsisakymą, jeigu atsiųsite užpildytą pavyzdinę nuotolinės sutarties atsisakymo formą elektroniniu laišku el. pašto adresu [email protected].
6. Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti įsigytų numizmatinių vertybių arba kitų prekių pirkimo–pardavimo sutarties, išsiųsti prekes adresu: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, arba jas pateikti Lietuvos banko kasose: Vilniuje, Žirmūnų g. 151, arba Kaune, Maironio g. 25.
7. Terminas nepažeistas, jeigu prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 kalendorinių dienų terminui.
8. Jūs apmokėsite prekių grąžinimo išlaidas.
9.  Jei atsisakote įsigytų numizmatinių vertybių arba kitų prekių pirkimo–pardavimo sutarties, Lietuvos bankas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gavo prekes, grąžins iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo ir draudimo išlaidas, kurias sumokėjote pirkdamas prekę.
10. Grąžindamas prekę turite laikytis šių sąlygų:
10.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
10.2. grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (šis papunktis netaikomas, jeigu grąžinamos nekokybiškos prekės);
10.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo;
10.4.  būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentus.
11. Lietuvos bankas turi teisę nepriimti grąžinamų prekių, jeigu nesilaikote 10 punkte nustatytų prekės grąžinimo sąlygų.

________________
 

Lietuvos banko elektroninės parduotuvės  veikimo taisyklių 2 priedas - Pavyzdinė nuotolinės sutarties atsisakymo forma.
Lietuvos banko elektroninės parduotuvės veikimo taisyklių 3 priedas - Fizinio asmens anketos forma.
Lietuvos banko elektroninės parduotuvės veikimo taisyklių 4 priedas - Juridinio asmens anketos forma.